Обществени консултации

Проект на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Настоящият проект е разработен във връзка с последните изменения в Глава седма „Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, Раздел първи „Предотвратяване на големи аварии“ на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г., посл. изм. бр. 32 от 24.04.2012 г.), които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Проектът на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях включва предложения на разпоредби, които влизат в сила от 1 януари 2013 г. и определят формата и съдържанието на изискуемите по глава седма, раздел първи на ЗООС документи; предвиждат възможност за операторите за подаване на част от изискуемите документи по електронен път; прецизират реда и начина за преценка на необходимостта от преразглеждане на издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС; прецизират реда и начина за изготвяне на външни аварийни планове по чл. 103а, ал. 5 от ЗООС и действията при възникване на аварийна ситуация.


Дата на откриване: 31.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари