Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Проектът на наредба има за цел въвеждането на изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (OB L 408, 4.12.2020 г.) (Директивата).

С чл. 1 от Директивата е направено изменение в приложение І, раздел І.1 от Директива 2008/68/ЕО, като е уточнено, че в Приложения А и Б на ADR, приложими към 1 януари 2021 г., думите „договаряща страна“ се заменят с „държава – членка“. Към настоящия момент в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е предвидено, че терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR, приложими от 1 януари 2019 г., трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“. В тази връзка с проекта на наредба се предвижда текстът на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата да бъде приведен в съответствие с цитираното изменение на директивата, като числото „2019“ се замени с „2021“.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на новата уредба не се предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

Очаквани резултати от прилагането на акта

С проекта на Наредбата за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ще се постигне съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се въведат изискванията на директивата относно превозите на опасни товари по шосе.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

С проект на наредба се въвеждат в националното законодателство изискванията на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес, поради което е изготвена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. Проектът на наредбата е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейски въпроси.

 

Информация за проведените обществени консултации

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Мотивите за определяне на съкратен срок за провеждане на обществени консултации в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове са следните:

  • проектът на наредба включва разпоредби, които имат технически характер и чрез тях в националното законодателство се въвежда чл. 1, параграф 1 от Делегирана Директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес, който регламентира редакцията „2021“ на Приложения А и Б на ADR, които са в сила от 1 януари 2021 г. Посочената редакция е в сила за Република България от същата дата и по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, към която държавата ни е договаряща – страна;
  • Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение № 2021/0167 срещу Република България, поради неуведомяване на Комисията в срок относно мерките за пълно транспониране на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1833.

 

Лице за контакт:
Катерина Синапова,
Главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства“,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел.: 02/930 88 93,
E-mail: ksinapova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 6.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари