Обществени консултации

Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

С проектa на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн. ДВ, бр. 60 от 2021 г., проект на МИД на Методиката) се цели създаването на по-ясни и точни разпоредби на Методиката, както и привеждането им в съответствие с други подзаконови нормативни актове на КЕВР. § 2 от проекта на МИД на Методиката има за цел да осигури кратък интервал от време, през който небитовите клиенти, които към настоящия момент все още не са сключили договор с търговец за доставка на електрическа енергия, да могат да предприемат необходимите действия, свързани с преминаването от доставчик от последна инстанция (ДПИ) към доставчик по свободно договорени цени.

Предложеният проект ще допринесе за безпротиворечивото прилагане на Методиката от страна на ДПИ. От друга страна, на малките небитови клиенти, незапознати в достатъчна степен с рисковете и отговорностите си в новата за тях пазарна обстановка, се осигурява допълнителен преходен период, без прекомерно високи цени на електрическата енергия, така че след проучване на пазара по свободно договорени цени да могат да се възползват от възможностите за намаляване на разходите си за електрическа енергия чрез сравняване и избор на конкурентни оферти от други доставчици.


Дата на откриване: 6.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 20.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2021 г. 14:57:47 ч.
nina390

за истинските причини за цената на тока

Да се промени на:

§ 2. (1) За периода от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г. цени на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, да не надхвърлят цените за продажба на електрическа енергия на крайни битови клиенти – ниско напрежение дневна тарифа, които КЕВР определя на основание чл. 21 ал.1 т. 21 от ЗЕ.

Тъй като цената на крайни битови клиенти е цена за продажба на електрическа енергия на дребно, то тя се възприема за най-високата възможна цена.

Предложената от КЕВР формула за определяне на средна продажна цена на електрическата енергия ще доведе до още по-голямо увеличение на цената на електрическата енергия на пазара ден напред. Ако КЕВР и Министерство на енергетиката прочетат отново становищата и постъпилите предложения по проекта на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция от 09.06.21г., могат и да разберат причината за драстичното увеличение на цените на пазарен сегмент „Ден напред“. Промяната в методиката от 09.06.2021г, предложена от Министерство на енергетиката, както и новото предложение за промяна от КЕВР, единствено стимулират ДПИ да има интерес цените в пазарен сегмент „Ден напред“ да са високи. В становищата си ДПИ са протестирали срещу предложената методика, защото административните им разходи значително ще се увеличават и съответно прихода им от дейността трябва да се увеличи. Ако приходът им от дейността се определя от комисионерски процент от цената на сегмент „ден напред“ и ДПИ има право да участва при формирането на тази цена, какво може да се очаква, освен базата за формиране на  прихода им да расте?

В мотивите за отхвърляне на предложенията към Проекта на методика от 9.6.2021 КЕВР е изтъкнал принципа прозрачност, без да отчете, че:

  1. Участниците на борсов пазар „Ден напред“ участват анонимно и непрозрачно.
  2. Създал е материален интерес на борсови участници ДПИ и на юридически свързани с тях борсови участници – търговци.
  3. Нарушил е основния принцип на организирания борсов пазар – „благоденствие на обществото“, като е създал благоденствие единствено за борсовите участници, предлагащи и търсещи електрическа енергия.

Затова КЕВР незабавно трябва да спре създадената от него порочност и да фиксира конкретна максимална цена за ДПИ - цената за продажба на електрическа енергия на крайни битови клиенти – ниско напрежение дневна тарифа.

18 октомври 2021 г. 21:52:28 ч.
nina390

за истинските причини за цената на тока

С новата формула за формиране на средна продажна цена на електрическа енергия продавана от ДПИ КЕВР не регулира цената на електрическа  енергия, а извършва нещо още по-скандално - да регулира цена на услуга извършвана от частни дружества, а именно максимално  10лв. за 1 МВч продадена енергия.

Причината да смятам, че предложената промяна няма да повлияе на цената на електрическа енергия на пазар „ден напред“, е че от две седмици търговци прекратяват договори и предлагат на клиентите си нови договори с цена: „Цена на борса ден напред“ * (1+процент). Крайните небитови потребители в момента нямат никаква незабавна алтернатива и са принудени да сключват тези договори.