Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

 

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежта.


Дата на откриване: 7.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 7.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2021 г. 13:58:26 ч.
Houston96

Изменения и допълнения в закона за младежта!

                                                                         Мотиви

                            относно допълнения и изменения на Закона за младежта.

В Община Каспичан има учредени четири младежки клуба от края на 2020г. Учредени сме като социална услуга, която общината предлага на доброволен принцип и имаме минимален бюджет за да осъществяваме инициативите и дейностите си. Изпълняваме дейностите си синхронизирано с националната стратегия за младежта. Желаем да имаме възможността този закон да уреди правният ни статут и да ни даде възможност да кандидатстваме по национални и европроекти.

Като за това имаме следните предложения:

  • В чл.20 се добавя:
  1. Създава се ал.3 - "Младежките организации могат да се създават като структури към общината придружени с общински нормативни документи, които да регламентират техният процес на работа."
  • в чл.46 се изменя така:
  1. създава се нова ал.2, а съществуващата ал.2 се изменя на ал.3

(2) Младежките организации създадени по чл.20, ал.3 се вписват в НИСМ вписвайки БУЛСТАТ на съответната обшина към която са учредени.

 

07 ноември 2021 г. 15:05:08 ч.
d.dzhinsov

Становище на МСМРБ относно Закона за изменение и допълнение на Закона за младежта

Становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона за младежта
 
от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, гр. Пловдив
 
Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите приветстваме процедурата за изменение и допълнение на Закона за младежта и я приемаме за належаща, за да може той да бъде актуален на днешните стратегически усилия в посока справяне с предизвикателствата пред младите хора в България и Европа.
Считаме че e необходимо в Закона за младета да бъдат включени темите за:
„Младежка работа“;
„Младежки работник“
„Младежки пространства“. 
Тези термини са все още недефинирани (официално) на национално ниво, което възпрепятства синхронизацията между европейските и национални политики за младежта. В предходната и в настояща Национална стратегия за младежта те се споменават като нещо значимо, но все още остават недостатъчно добре описани и разбрани.
 
Липсата им в Закона за младежта води до объркване и неразбиране от страна на някои институции, местни и национални власти в процесите на формулиране, прилагане и отчитане на младежките политики и дейностите насочени към подкрепа на младите хора.
 
Основен фокус на нашата организация е развитието и утвърждаването на младежката работа в България, като основен инструмент за провеждане на младежката политика. До момента сме провели няколко национални срещи с над 120 участника (представители на институции, младежки организации, млади хора и експерти от страната и чужбина), на които сме разисквали Младежкия работник и младежките пространства и сме отправяли своите препоръки към съответните заинтересовани страни. В докладите от тези срещи са описани ролята, приноса и значението на Младежката работа, младежкия работник и младежките пространства. Може да се запознаете с тях от следните връзки:
-          Декларация от Национална среща „Младежки работник“ 2015 г. - https://youthwork.yspdb.org/wp-content/uploads/2020/10/Declaration_National_meeting-YouthWorker.pdf
-          Декларация от Национална среща „Младежки пространства“ 2017 г. - https://youthwork.yspdb.org/wp-content/uploads/2020/10/Declaration-Youth_Spaces_2017.pdf  
През април 2022 г. в гр. Перник, планираме да проведем Национална среща „Младежка работа от А до Я“ (www.youthwork.yspdb.org ), на която си поставяме за цел да изведем общоприети дефиниции за Младежка работа и нейните елементи – форми, пространства, работник.  
 
Считаме за необходимо, изведените дефиниции да намерят своето място в Закона за младежта тъй като те ще бъдат изработени в процес въвличащ всички заинтересовани страни и ще бъдат консенсусни. По този начин от една страна ще се приближим към европейската рамка и разбирания по отношение младежките политики, а от друга страна ще се улесни работата и диалога между младежките организации и местните и национални власти, чрез използването на общоприети дефиниции и разбирания.
Включването на текстове по темата младежка работа в Закона, ще затвърдят заявката за задълбочаването на работата на национално ниво в посока на развитие на младежката работа, като основен инструмент за достигане до и ангажиране на по-голям брой младежи от различни групи.
 

07 ноември 2021 г. 15:06:36 ч.
vesselinav

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

По мое мнение, предложените изменения са адекватни и добре обосновани. 

07 ноември 2021 г. 23:16:50 ч.
nyfbg

Становище на "Национален младежки форум" - част 1

Становище на Национален младежки форум
Относно: Проект на Закона за младежта
 
Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата платформа на младежки организации в България, която включва в състава си 46 младежки организации от цялата страна.
Основната мисия на организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации и младежката работа в развитието и създаването на активни и компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно проспериращо общество. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и е със статут на Национален младежки съвет на България.
 
Следвайки своята основна мисия, Национален младежки форум е активен, устойчив и последователен партньор при формулирането и приложението на младежката политика в България. Младежката политика се изпълнява от публичните власти с целта да осигури на младите хора възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на същото това общество, както и да станат посланици на промяна (Council of Europe CM/REC(2015)3). 
 
Национален младежки форум приветства принципно инициативата за промени в Закона за младежта. Напълно одобряване предложението за регулиране на съществуването на Обществения съвет съвет по въпросите за младежта в законовата рамка Въпреки това сме обезпокоени и изненадани, че в предложените текстове отсъстват редица от дискутираните през месец юли и всъщност по-значими според нас промени, а именно тези в частта за критериите за младежка организация, механизмите за децентрализация на младежката политика, включването на младежката работа и младежките пространства като дефиниция. 
 
Вземайки предвид направените предложения за промени, отчитайки експертизата на своите организации-членове и нуждата от по-качественото актуализиране и синхронизиране на законодателството на национално ниво с вече изградените стандарти и добри практики от европейската политика за младежта, считаме, че е необходимо инициираната законодателна промяна да обхване описаните в следващите части на становището три области.
 

07 ноември 2021 г. 23:22:10 ч.
nyfbg

Становище на "Национален младежки форум" - част 2

1) Младежка работа 
 
Младежката работа следва да бъде подкрепяна и се разпознава като основен инструмент за реализиране на националната политика за младежта според текстовете на следните, но не само, ключови документи: Цел 9 от Европейските младежки цели и Стратегията на ЕС за младежта за периода 2017-2027, Декларацията от Трета европейска конвенция за младежка работа, Позиция относно младежката работа и младежки работник, изготвена и приета от 100 представители на младежкия сектор по време на Националната среща „Младежки работник“ 2015 г.
 
В синхрон с тях, считаме за ключово разработването на дефиниция на национално ниво за младежката работа и включването и в Закона за младежта. Разбира се, дефиницията следва да бъде съгласувана с основните доставчици на младежка работа у нас - младежките организации, младежки пространства, младежки центрове и самите младежки работници. С оглед на липсата на съществуваща към момента подобна дефиниция, считаме, че може да се опрем на дефинициите, използвани от международни организации като Съвета на Европа и Европейски младежки форум.
 
Считаме за положително присъствието на младежката работа в текстовете на последния публикуван проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. - “Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб” - и използваме това да отбележим още по-наложителното дефиниране на младежката работа в законовата рамка.
 
В тази връзка, предлагаме следното изменение на наименованието и текстовете на Глава трета “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
 
“Глава трета
МЛАДЕЖКА РАБОТА
 
ЧЛ. 17.  (1) Младежката работа e дейност, която: 
 
1. свързва различни структури и сектори, които имат отношение към грижата за младите хора
2. има отношение към младите хора, обществата, в които те живеят и реалните проблеми на младежките общности и отделните индивиди
3. Улеснява активното включване на младите хора в техните общности и във вземането на решения
4. Има за цел да подпомага личностното, социалното и
гражданско израстване на младите хора и да създава безопасно пространство за
развитие на техния потенциал.
 
(2) Младежката работа включва широк набор от младежки дейности и услуги за младежта, които се изразяват в:
1. информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта;
2. дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация;
3. дейности за организиране на свободното време;
4. насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви на младежите;
5. дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
(3) Младежка дейност е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта.
 
(4)  Младежката работа се извършва от младежки работници, които:
 
1. Работят непосредствено с младите хора и изпълняват функции, насочени към реализиране на основната цел на младежката работа.
 
2. Са преминали специално обучение за работа с младежи и/или  придобили професионален опит за работа с младежи и изпълнение на младежки дейности.
 
Чл. 18. (1) Държавата и общините насърчават и подпомагат развитието и осъществяването на младежка работа на местно и национално ниво. “
 

Линк към Позиция за младежка работа и младежки работник: https://drive.google.com/file/d/14V7KJ7n2Lzp5MudrHPE2LbwcLiVnuaJF/view Линк към Декларацията от Третата конвенция за младежка работа: https://www.eywc2020.eu/downloads/doctrine/WebforumVeranstaltungenWebsiteBundle:Media-file-54/EN_3rd%20EYWC_final%20Declaration.pdf Позиция на Европейски младежки форум за младежката работа: https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/PP-Youth-Work.pdf 

 

07 ноември 2021 г. 23:23:27 ч.
nyfbg

Становище на "Национален младежки форум" - част 3

2) Младежки организации 
 
В дефиницията за младежка организация на Съвета на Европа присъства критерия “ръководена от млади хора”, което се свързва пряко с критериите за качество на младежкото участие и овластяване на младите хора. В тази връзка, считаме за необходимо включване на втори критерий и изменение на текста на член 19 със следния текст:
 
Чл. 19. (1) Младежка организация е доброволно сдружаване на лица, което отговаря на един от следните критерии за осъществяване на младежки дейности:
1. не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително;
2. Поне 50% от членовете в управителния орган са младежи на възраст от 18 до 29 години включително.
 
Законодателната рамка следва да се гради на база на нуждите и спецификите на средата. Политиката за младежта следва да подкрепя развитието и дейността на всички организации, които работят в интерес и полза на младите хора. В тази връзка, дефиницията следва да бъде гъвкава, включваща и съобразена с целите на младежките политики, като взема предвид реалностите у нас - в състава на нашите организации членове и партньорски организации разпознаваме такива, които работят качествено в полза на младежите (НЧ Бъдеще сега, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Организация на българските скаути), имат изключително активна младежка структура (Съюза на глухите в България, Дружество за ООН в България) и доказано ефективни процедури за споделено вземане на решения и осигуряване на качествено младежко участие, които не отговарят изцяло на горното определение. По тази причина, ние подкрепяме обсъжданата през юли месец дефиниция и за организация работеща в полза на млади хора, която бе предмет на обхвата на Допълнителните разпоредби на проекта: “Организация работеща в полза на младите хора” е организация с предмет на дейността осъществяване на младежки дейности, която не отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1
 
Наред с това, ние отново изразяваме подкрепа и за разширените критерии за национално представителна младежка организация, които бяха част от предложението и съблюдават не само нейния обхват по отношение на брой хора и представителство, а и качеството и прозрачността на нейната работа:
 
“Чл. 23. Национално представителна младежка организация е младежка организация, която отговаря едновременно на следните критерии:
1. да бъде регистрирана не по-скоро от три години преди подаване на документите по чл. 28;
2. да поддържа актуална страница в интернет, създадена поне шест месеца преди подаването на документите, където предоставя изчерпателна и коректна информация за: контакт с организацията; имената на членовете на управителните органи; целите и дейностите на организацията; дейностите през предходните години – годишни финансови отчети и доклади за дейността;
3. да поддържа актуален профил в социалните медии, създаден поне шест месеца преди подаването на документите, където да представя дейността си;
4. да има дейност, клонове, организации-членове и/или клубове в минимум шест административно-териториални области, като всяка от шестте области следва да е в различен район от ниво 2 по смисъла на ЗРР;
5. да има изпълнени най-малко 5 дейности с национален обхват на година , реализирани в страната.”
 

07 ноември 2021 г. 23:25:25 ч.
nyfbg

Становище на "Национален младежки форум" - част 4

3) Младежки пространства 


Отново, и тук съжаляваме да видим, че са отпаднали текстовете, които разпознават младежките пространства като ценен ресурс за подкрепа на развитието на младите хора. Наред с младежките центрове, чиято роля вече се разпознава у нас и разполагаме с налични стандарти, ние считаме за ключово да подкрепяме и алтернативни младежки пространства. У нас има достатъчно добри примери за такива, които играят огромна роля в подкрепата на развитието на младите хора на местно ниво, по същество са доставчици на младежка работа и пространство за реализация на младежки дейности и инициативи в полза на местната общност - пространството на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие” в Смолян, Хале 3 във Варна, Младежката сфера в Шумен, Hub-a в Самоков. Голяма част от тях се поддържат от младежки организации и организации работещи в полза на младите хора. Наскоро младежко пространство бе открито и с подкрепата на община Бургас - павилион “Чайка”. Вземайки предвид изброените добри практики, както и цел 9 от Европейските младежки цели, отбелязваме като ключово дефинирането на младежките пространства в Допълнителните разпоредби на Закона за младежта със следния текста, съгласуван с 120 представители на младежки организации по време на VIII Национална младежка среща на тема „Младежки пространства“: „Младежко пространство” е физическа инфраструктура за младежка работа, неформално обучение и информално учене, физическа активност и оползотворяване на свободното време от и за младите хора".Национален младежки форум потвърждава отново важността на синхронизирането на националната политика за младежта със стандартите в европейската политика и счита за основно условие за това именно включването и регулирането на гореописаните инструменти и дефиниции. Както споменаваме многократно, младежките организации следва да се включват активно в процесите на формулиране на законодателната рамка за младежта, както и да бъдат разпознавани като ключови партньори за постигането на устойчив прогрес в политиката за младежта и в тази връзка оставаме на разположение при необходимост да се включим и да подпомогнем с експертиза и консултации последващи действия и стъпки.