Обществени консултации

НАРЕДБА за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи

В съответствие с § 10, Секция А – VІІІ/1, Глава 8 от Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (обн. ДВ бр. 31 от 2005 г., попр. бр.86 от 2009г., попр. бр.91 от 2009г.) и чл. 1.02, т. 6 от Правилника за плаване в българския участък на река Дунав и специалните препоръки на Дунавската комисия към компетентните власти на крайдунавските държави за прилагане на основните положения за плаване по Дунава (обн. ДВ бр. 55 от 2005 г.), по които Република България е страна и във връзка с чл. 375, ал. 4 от Кодекса за търговското корабоплаване Ви информирам за следното:

Предвид осъществяването на превантивна дейност, представляваща възпиране от, както и санкционирането на извършени нарушения при установяване на употреба на алкохол или други упойващи вещества от членовете на корабните екипажи при изпълнение на служебните им задължения, съгласно горепосочената нормативна регламентация, предлагам да издадете наредба, регламентираща този вид обществени отношения, както и реда за процедиране, при установяване на деяния от такъв характер.

С представения на Вашето внимание проект на Наредба за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи се цели:

-   да се определят условията и редът за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества от членовете на корабните екипажи при изпълнение на служебните им задължения;

-   осъществяването на превантивна дейност, представляваща възпиране от, както и санкционирането на извършени нарушения при установяване на употреба на алкохол или други упойващи вещества от членовете на корабните екипажи при изпълнение на служебните им задължения.

Внасянето на предлаганите промени ще доведе до следните резултати:

-    по-прецизно изпълнение на ангажиментите на Република България по горепосочените международни споразумения, по които държавата е страна;

-    повишаване безопасността на корабоплаването по море и вътрешните водни пътища.

Със създаването на Наредба за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи не налага внасянето на промени в други нормативни актове.

Във връзка с горното, приложено Ви представям за одобряване проект на Наредба за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи с основание за издаване чл. 375, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя условията и редът за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества от членовете на корабните екипажи при изпълнение на служебните им задължения. 

Лице за контакти:
Деян Димитров,
Мл.експерт в дирекция "Инспекторска дейност",
ИА"Морска администрация",
Тел. 02/ 930 0922


Дата на откриване: 31.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари