Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Причините за разработване на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори са свързани с предстоящото изпълнение от Министерство на здравеопазването на проект „Здравеопазване за всички“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на проекта е да идентифицира нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване.

В рамките на проекта се разглеждат системни проблеми в областта на майчиното и детско здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуално предавани инфекции, особено сифилис и вроден сифилис. Тези здравни области са приоритизирани на национално ниво (Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве, 2021-2030 г., и Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, 2021-2025 г.). В двете национални програми е идентифицирана нуждата от по-тясна координация с местните власти за тяхното изпълнение, особено що се отнася до най-маргинализираните общности.

Адрес за изпращане на становища и предложения: spopovska@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 октомври 2021 г. 16:42:39 ч.
БАСП

Предложения за промени

Здравейте!

Смятаме, че е необходимо свикване на междуведомствена работна група, която да обсъди междинните резултати от изработената информационна система. Такава система към момента липсва и съвсем не е ясно дали въобще ще бъде изработена през 2022 г., така че промените да имат действие от 1 януари 2023 г.

Към момента и предвид на настоящата практика, предлагаме следните промени:

1. Да бъде променен срокът за отчитане (чл. 9) както следва:

- отчетите да се правят на ежемесечна база, в срок до 10 работни дни след изтичане на отчетния период;

- шестмесечните и годишните отчети да бъдат автоматично генерирани, предвид на това, че се предвижда в ал. 1 изграждането на информационна система от Министерство на здравеопазването.

2. Да бъде предвидена нова алинея 6 към чл. 9, гарантираща адекватно техническо подсигуряване за реализацията на предвидената отчетност в електронна среда. Към момента техническата обезпеченост се осигурява от местната власт и при това не във всички случаи, а липсата на надеждно техническо осигуряване, включително дори достъп до интернет, може да направи неефективен Проекта за промяна в Наредба № 1.

 

20 октомври 2021 г. 13:51:12 ч.
НМЗМ

Предлагани промени в Наредба 1 за изискванията към дейността на здравните медиатори

Наредба № 1 от 19.08.2020 г. беше разработена и многократно обсъждана в междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-02-121/22.08.2019 г. на Министъра на здравеопазването и влезе в сила от 01.09.2020 г. след съответни промени в Закона за здравето. В тази работна група участваше и НМЗМ, заедно с други неправителствени организации, общински и държавни структури, имащи пряко отношение съм работата на здравните медиатори. Такава работна група не е работила по коментираното предложение за промени, което вероятно е и причина за липсата на реалистична оценка на тези промени, свързани с работата на здравните медиатори. 

            Предвидената промяна отчитането на всяко действие на здравните медиатори да става до 5 работни дни след извършването му е трудно изпълнима. Такава практика е рядка сред общинските служители, каквито са и здравните медиатори. В мотивите на Проекта за промяна в Наредба № 1 се посочва като основна цел „подобряване на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на  националните здравни политики сред маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация.“ Това обаче следва да се случи в рамките на проект  „Здравеопазване за всички“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Този проект все още не е в ход, не са идентифицирани конкретните начини за постигането на зададената цел и следователно посочената промяна е само един възможен вариант за оптимизация.

            Наред с това трябва да се обърне внимание и на факта, че здравните медиатори работят основно на терен сред уязвимите общности и независимо че като общински служители се предполага те да имат нормирано работно време, те са търсени по всяко време на денонощието от нуждаещи се от тяхната помощ хора от местните общности. На много места здравните медиатори нямат осигурено работно място, оборудвано с електронно устройство и достъп до интернет. В мотивите към предложението се вижда, че Министерство на здравеопазването има за задача създаването на софтуерно приложение за отчетност, но не е ясно как ще бъде подсигурено подходящо оборудване и ще бъде гарантиран достъп до интернет.

            Самата информационна система не е разработена, нито тествана и оценена. Това се очаква да се случи в рамките на цитирания по-горе проект. Този проект не е стартирал, съответно няма гаранции, че заложеното изработване и тестване на планираната информационна система ще се случи в рамките на следващата 2022 г. Следователно обвързването на влизането в сила на промените в Наредба 1 (01.01.2023 г.) е пожелателно, но не и фактически обосновано. Опитът от приемането на Наредба 1 от 2020 г. сочи, че разработването ѝ отне близо една година. Смятаме, че обсъждането на промени, включително и на база резултатите от предстоящия проект, ще отнеме подобно време, а ние вярваме, че практиката за свикване на междуведомствена работна група е добра и ще бъде спазена.

В случай, че Министерство на здравеопазването не оттегли предложението си за изменение на Наредба № 1, настояваме за следната редакция на текста:

Раздел IV

Отчитане на дейността на здравния медиатор

Чл. 9. (1) Министерството на здравеопазването изгражда и поддържа информационна система за отчитане дейността на здравните медиатори.

(2) Здравният медиатор изготвя ежемесечни отчети за работата си, чрез информационната система по ал. 1. Данните, подлежащи на въвеждане, са съгласно приложението.

(3) Ежемесечните отчети се изготвят и въвеждат в информационната система по ал. 1 в срок до 10 дни от изтичане на отчетния период.

(4) Шестмесечните и годишните отчети се генерират автоматично от информационната система по ал.1.

(5) Достъп до информацията в информационната система по ал. 1 се осигурява на:

1. служители, определени със заповед на министъра на здравеопазването – за цялата информация в системата;

2. служителите по чл. 8, ал. 2 – за информацията, въведена от здравните медиатори, работещи съгласно трудов договор, сключен с кмета на съответната община.

 

10 ноември 2021 г. 11:31:36 ч.
ФЗПМ

Предложения за промени

Здравейте,

 

Ние от Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ като членове на междуведомствената работна група, която подготви Наредбата за дейността на здравните медиатори, категорично подкрепяме становищата, изказани от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и настояваме за следната редакция на текста:

 

Отчитане на дейността на здравния медиатор

Чл. 9. (1) Министерството на здравеопазването изгражда и поддържа информационна система за отчитане дейността на здравните медиатори.

(2) Здравният медиатор изготвя ежемесечни отчети за работата си, чрез информационната система по ал. 1. Данните, подлежащи на въвеждане, са съгласно приложението.

(3) Ежемесечните отчети се изготвят и въвеждат в информационната система по ал. 1 в срок до 10 дни от изтичане на отчетния период.

(4) Шестмесечните и годишните отчети се генерират автоматично от информационната система по ал.1.

(5) Достъп до информацията в информационната система по ал. 1 се осигурява на:

1. служители, определени със заповед на министъра на здравеопазването – за цялата информация в системата;

2. служителите по чл. 8, ал. 2 – за информацията, въведена от здравните медиатори, работещи съгласно трудов договор, сключен с кмета на съответната община.