Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство

Министерство на икономиката оповестява за обществени консултации проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство, разработен от работна група с участието на представители на Министерство на правосъдието, Българската агенция за инвестициите и Комисията за финансов надзор.

С регламентацията се предвижда нормативен ред за установяване от Министерството на икономиката и от Българската агенция за инвестициите наличието на икономическите основания по Закона за чужденците в Република България, приложими в процедурата за кандидатстване за придобиване на българско гражданство, както и осъществяването на последващ контрол за поддържане на инвестициите след придобиване на гражданството.


Дата на откриване: 12.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 ноември 2021 г. 16:47:14 ч.
адв. Любен Тодев

Становище относно проекта на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелств

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждано общественото обсъждане на Проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство, предлагаме на вашето внимание настоящото становище

Необходимостта от привличане на преки инвестиции в България е безспорна - и в този смисъл уредбата на правила относно процедурите, свързани с мерките за насърчаване на инвестициите, предвидени от Закона за чужденците в Република България и Закона за българското гражданство е крайно наложително. Затова предложеният проект на наредба следва да бъде приет, като бих искал да споделя следните предложения относно публикувания проект:

1. Наредбата би следвало да изясни как ще се третират инвестиции, които са заварени от измененията в ЗЧРБ и ЗБГ, когато този вариант за инвестиции продължава да съществува и съгласно новата редакция на тези закони - например инвестициите в акции на търговски дружества, търгувани на регулиран пазар.

2. По отношение на текста на чл. 8, ал. 1, т. 5, изр. 4-то от текста на проекта - в същия се предвижда да се преценява стойността на инвестицията както към момента на извършването й, така и към момента на удостоверяването й. Тъй като се касае за инвестиция чрез регулиран пазар, стойността й се актуализира непрекъснато - като може да се окаже, че в периода между подаване на молба за удостоверяване на стойността и издаване на удостоверителния документ, нейната стойност е паднала под изискуемия от закона размер. Това не може да бъде преодоляно като проблем от никакви действия на инвеститора, а същевременно целта за насърчаване на инвестициите е постигната още към момента на извършване на вложението и в този смисъл последващи изменения в стойността му поради промени в пазарните условия не са от значение за правата на инвеститора, който не е намалил с волеви действия своята инвестиция. Затова предлагаме последната част на чл. 8, ал. 1, т. 5, изр. 4-то от текста на проекта да отпадне, като стойността на инвестицията се преценява само към момента на придобиването й - както е практиката на БАИ и към момента.

3. Разпоредбата на чл. 14а, ал. 1, т. 1 от ЗБГ не определя момента, в който чужденецът следва да извърши удвояването на инвестицията си. Така вторичната инвестиция може да бъде реализирана във всеки един момент в зависимост от пазарните условия, възможностите и желанията на инвеститора. Включително удвояването може да се извърши и преди получаване на право на постоянно пребиваване.

В разрез със закона проектът изрично определя, че удвояването следва да е извършено след получаване на разрешение за постоянно пребиване. Незаконосъобразно е стесняването на приложното поле на законовата разпоредба чрез подзаконовия нормативен акт, за нейното приложение. Затова предложението е изискването инвестицията да бъде извършена по този начин да отпадне от текста на чл. 8, ал. 2 от наредбата.

4. По отношение на срока за издаване на удостоверения съгласно чл. 5, ал. 1 предложението е същият да бъде намален от 20 /двадесет/ работни дни на 10 /десет/ работни дни.

5. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от проекта се изисква декларация за произхода на средствата по ЗМИП, подписана лично от инвеститора. Условията и реда за изясняване на произхода на средствата са уредени, конкретно в Глава Втора, Раздел VII от ЗМИП, чл. 66. Съгласно ал. 2 на чл. 66 допуска декларация за произход на средствата да бъде подписана и от пълномощник. Доколкото ЗМИП изрично урежда обществените отношения в тази връзка, няма основание да бъде ограничавана възможността тази декларация да се подписва от пълномощник, а и това съответства на факта, че към момента на процедурите, предвидени в Наредбата, по отношение на инвеститора ще са се развили редица проверки съгласно ЗЧРБ и ЗМИП в рамките на предходните стъпки от производството - т.е. произходът на средствата ще е проверен няколко пъти.

С уважение,

адв. Любен Тодев