Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 2016 г.

 

 

С приемането на проекта се очаква да бъде осигурена правна сигурност при прилагането на двете училищни схеми, както и да бъде гарантирано спазването на основни правила с цел облекчаване на административната тежест за заинтересованите страни и прилагащия орган.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 13.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2021 г. 16:55:19 ч.
Дафинка

Схема "Училищен плод"

Здравейте,

По отношение на параграф 1 чл. 9 (10) присъства текст, че сертификатът за съответствие се издава на всяка партида. Тази разпоредба не е коректна спрямо чл. 21 (4) от НАРЕДБА № 16 ОТ 28 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, която гласи: " Когато пратката се състои от няколко партиди, се издава общ сертификат, в който се вписват включените в пратката партиди." От така изписан текста ще изникнат следните проблеми:

     1.  До излишна бумащина, т.к. към всеки издаден сертификат се прилагат търговски документ, и/или фактура, като в тях са описани всички закупени плодове и зеленчуци.

     2. Ще се  увеличат разходите на бенифециентите по програмата защото вместо за два, или три продукта /най-често срещани/ да заплати  една такса , съгласно чл. 54, т.3 поТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г.Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 10 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 20 Юни 2017г. ще трябва да плати за трите продукта три такси. 

Имам издавани сертификати достатъчно много и те са за количества ненадхвърлящи 500 кг., но много често обхващат два или три продукта.

12 ноември 2021 г. 16:55:20 ч.
Дафинка

Схема "Училищен плод"

Здравейте,

По отношение на параграф 1 чл. 9 (10) присъства текст, че сертификатът за съответствие се издава на всяка партида. Тази разпоредба не е коректна спрямо чл. 21 (4) от НАРЕДБА № 16 ОТ 28 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, която гласи: " Когато пратката се състои от няколко партиди, се издава общ сертификат, в който се вписват включените в пратката партиди." От така изписан текста ще изникнат следните проблеми:

     1.  До излишна бумащина, т.к. към всеки издаден сертификат се прилагат търговски документ, и/или фактура, като в тях са описани всички закупени плодове и зеленчуци.

     2. Ще се  увеличат разходите на бенифециентите по програмата защото вместо за два, или три продукта /най-често срещани/ да заплати  една такса , съгласно чл. 54, т.3 поТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г.Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 10 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 20 Юни 2017г. ще трябва да плати за трите продукта три такси. 

Имам издавани сертификати достатъчно много и те са за количества ненадхвърлящи 500 кг., но много често обхващат два или три продукта.

12 ноември 2021 г. 16:59:47 ч.
Дафинка

Схема "Училищен плод"

Следва да се вземе в предвид, че има изменение на Регламент 543/2011г. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1890 НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2021 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците