Обществени консултации

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря¬ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

С последните промени в Закона за защита от дискриминация , в сила от 1 август 2012 г. се въвеждат изискванията на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самастоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО.

С § 6 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за защита от дискриминация са направени изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които в съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 8 от Директивата се регламентира правото на съпрузите на лицата регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, по свое желание и за своя сметка да се осигуряват във фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" на ДОО. Изрично е определен дохода, върху който лицата от тази категория следва да внасят законоустановените осигурителни вноски и е уредена правната възможнаст те да провеждат осигуряването си чрез осигурителни каси.

Регламентира се редът за осигуряването на новата категория осигурени лица по чл. 4, ал. 9 от КСО, както и се уточнява моментът, от който възниква, прекъсва се, възобновява се или се прекратява осигуряването им.

За тези осигурени лица се предвижда териториалните поделения на НОИ да издават и заверяват осигурителни книжки


Дата на откриване: 1.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари