Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори

Проектът на акт е разработен във връзка с необходимостта от допълнителна регламентация по отношение на професионалните печати на регистрираните одитори, а именно процедурата при издаване, връщане и изгубване на професионалните печати на регистрираните одитори, съответно при вписване и отписване от регистъра, при изгубване, кражба или унищожаване на печатите, както и при издаване на дубликат и унищожаването им. Необходимостта произтича от това, че в сегашния вариант на наредбата не се регламентират подробно действията, отнасящи се до администриране на задълженията относно професионалните печати на регистрираните одитори, предвидени в чл.28 от Закона за независимия финансов одит. 
Целта на документа е по-изчерпателна правна регламентация на задълженията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори  и на регистрираните одитори по отношение на професионалните им печати. 
Проектът на акт е съобразен с действащото законодателство, вкл. с оглед нормата на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 
Промяната, която се предвижда с акта е съобразена с предварително заявените позиции на заинтересованите лица: дипломираните експерт-счетоводители – кандидати за регистрирани одитори, като отделно проектът и мотивите към него ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за становища и предложения съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
С оглед динамиката на действащото законодателство целта на проекта е постигане на по-пълно съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 
Очакваните резултати са свързани освен с постигане на по-пълно съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, така и с повишаване ефективността на работата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори  свързана с възложената й от закона функция да организира и поддържа  регистъра на регистрираните одитори, както и на свързаните с това дейности по отношение професионалните печати на одиторите. Резултатите от прилагането на акта предполагат по-точно съблюдаване на изискванията, отнасящи се до процедурните действия с професионалните печати на регистрираните одитори.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, заедно с мотивите към него, за срок от 14 дни. По-краткият срок за обсъждане e обоснован от факта, че е необходимо спешно да се уредят въпросите, свързани с администриране на задълженията относно професионалните печати на регистрираните одитори, тъй като липсата към момента на изрична правна регламентация на тази материя създава затруднения в дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,, както и неяснота за регистрираните одитори.
Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: d.kotzeva@cposa.bg  
 


Дата на откриване: 20.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари