Обществени консултации

Проект на решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

С решение № 358 от 14.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на проект на решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г. (Методиката). Проектът е изготвен от КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно последните изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., произтичащи от имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на настоящата публикация, на адрес: гр. София 1000, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на е-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 26.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари