Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците

В изпълнение на Решение на МС № 704 от 5.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административното обслужване, са приети мерки за привеждане на административните услуги в съответствие със Закона за електронно управление. Влизането в сила от 01.01.2021 г. на разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), налага воденето на отчетност и предоставянето на информация да се извършва само чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО).                                                                                                     Във връзка с това, услугите за физически и юридически лица, предоставяни от РИОСВ и ИАОС ще бъдат извършвани в електронна среда и съответно, подаването на документи и утвърждаването на работни листа, ще се извършва единствено чрез НИСО. Целта на НИД на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците е да отпадне възможността за подаване на документи и утвърждаване на работни листа и на хартиен носител и извършването на тези дейности да става само по електронен път, чрез НИСО.


Дата на откриване: 25.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 25.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 ноември 2021 г. 12:35:06 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 1

Здравейте,измененията в наредбата целят да ограничат възможността за подаване и утвърждаване на работни листа на хартиен носител, не чрез изрична забрана, а като се премахнат процедурите по подаване и утвърждаване.

Линията на поведение е същата, както с измененията в Наредба 1/2014 ...

Отново експертите в МОСВ пропускат фактът, че в ЗУО никъде не се задължават субектите за контрол да имат наличие на квалифициран електронен подпис за да ползват административни услуги, че воденето на отчетност и подаване на отчети да става само чрез НИСО, и че изрично се премахва хартиеният носител за подаване на документи.

НИСО не е регистър, а онлайн платформа .., която от време на време и губи въведените данни … (март 2021г.)

В МОСВ самоволно сте решили да въведете единствен начин за комуникация само по електронен път, чрез задължително притежаване на електронен подпис. Това е абсолютно незаконосъобразно поведение и много скоро ще го разберете, чрез масова отмяна от съда на издадени наказателни постановления за нарушения по ЗУО, относно документацията.

Дори в МОСВ сте на път да създадете реалната опасност Европейската комисия да започне процедура срещу България за неизпълнение на Директива 2008/98/ЕО, защото създадавате пълен хаос в документацията и отчетността.

18 ноември 2021 г. 12:37:51 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 2

Опитът за създаване на НИСО и незаконосъобразното въвеждане в употреба, въпреки очевидните софтуерни, правни и практически проблеми е пример, как една работеща система комуникираща с хартиен носител, се превръща в неработеща, защото електронната система за комуникация е неработеща.

Световният опит, а и българският, е двата начина за комуникация, на хартиен и по електронен път, да вървят успоредно, докато се отстранят всички грешки,  правни и практически проблеми, а субектите за контрол да оценят ползата в електронната комуникация.

На НАП им отне 5 години, и то без да изискват електронен подпис, но в МОСВ сте оптимисти ... НО НАП не си позволи и към днешна дата, да премахне хартиеният носител за подаване на декларации (чл.113, ал.6 от ПП на ЗДДС). Да, ще ме гледат странно (по-скоро лошо) ..., но ще ги приемат.

Сега, само по извадка от данните в НИСО е възможно да се издаде АУАН и НП за неправилно водена отчетност.

Пример1: След преминаване на периода за  извършване на корекция, субектът за контрол установява, че е въвел грешно количество отпадък. Той вече няма право да го коригира!

При все, че за данъци ( по закона за ДДС), субектите винаги могат да подадат коригиращи декларации за размера на данъка, до установяването му от орган по приходите.

Значи за данъци субектите могат да коригират безсрочно, но за отпадъци НЕ !

И веднага се издава АУАН и НП, а санкциите никак не са малки. Сега, кой, как и какво ще мотивира директора да нанесе санкция в минималния от 2000 лева или в максималния от 6000 лева, е корупционен въпрос с определяем размер.

            Практически чрез НИСО ще се наказват грешки, а не умишлени нарушения, но понеже юридическите лица носят безвиновна (обективна) отговорност, с простото извършване на нарушението, санкцията си е напълно законна.

Пример2: Субектът за контрол образува ежемесечно отпадък, който се предава неколкократно или веднъж годишно. Но субектът за контрол е длъжен да записва до 15-то число количеството на образуван отпадък.

При предаване на отпадъка, се извършва и реалното претегляне, от което идват веднага разлики между зачисленото и реалното.

И тогава субектът за контрол влиза в режим на мисловна дейност, какво да прави, ако е записал количество в повече, от реално образуваното и предадено. По системата на НИСО ще му се води наличност, която реално няма. При констатиране на липса на зачислен отпадък ... знаете какво следва.

Примерът е валиден и при обратния случай ... образувани и записани количества отпадък да са в по-малко от предадените.

            Тепърва ще разберете каква бъркотия създадохте, когато дойде ред на кампанията за подаване на годишните отчети по ЗУО.

НИСО е пример как добър замисъл, се изпълнява по най-некадърен начин!

             Ето защо всеки субект трябва добре да претегли и премисли ... иска ли да бъде санкциониран за неволни грешки или да си запази правото за защита, като продължи на хартиен носител. Разбира се има и други аргументи, но дискусията не е затова.

18 ноември 2021 г. 12:49:34 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 3

НИСО трябва да стане регистър. Едва тогава ще може да поеме зададените му функции по Наредба 1/2014 и Наредба 2/2014.

Същото е отчетено от МОСВ при общественото обсъждане на Наредба 1/2014.

Ето защо предлагам: 

1. Спрете с промените.

2. Създайте регистъра, като надстроите НИСО, като в него да с еподават данни, както с електронен подпис, така и с ПИК код.

3. Премахнете възможността друг да подава данни, вместо контролирания субект.

4. Създайте/измислете бонус за контролираните субекти, ако преминат на комуникация по електронен път. Най-малкото двойно по-малък срок за обслужване. ... можете да се досетите за още.

5. Изчистете практическите проблеми, които ще доведат до санкциониране на грешки, а не на извършени нарушения.

6. Въведете регистъра на доброволен принцип  ... 

Насила хубост не става, а и да става, не бива !

Бъдете здрави!