Обществени консултации

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 от 2001 г. на Министерския съвет

 

С последните промени на Закона за защита от дискриминация (ЗИДЗЗД), в сила от 1 август 2012г., се въвеждат изискванията на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО.


 

С § 6 от Заключителните разпоредби ЗИДЗЗД са направени изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, с които, в съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 8 от Директивата се регламентира правото на съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, по свое желание и за своя сметка да се осигуряват във фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” на държавното обществено осигуряване. Изрично е определен дохода, върху лицата от тази категория следва да внасят законоустановените осигурителни вноски и е уредена правната възможност те да провеждат осигуряването си чрез осигурителни каси.


 

В тази връзка се предлагат произтичащите от това промени в Наредбата за осигурителните каси, като с предложения проект на постановление се регламентира редът за осигуряване чрез осигурителни каси на лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.


Дата на откриване: 1.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари