Обществени консултации

Проект на наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност

 

През 2018 г. беше приета Директива 2018/2002, която изменя Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Тя определя обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза, за да се гарантира постигането на водещата цел за енергийна ефективност от най-малко 32,5% за 2030 г. Съгласно изискванията на директивата, държавите членки следва да определят свои национални цели за енергийна ефективност.

С приетите през м. март 2021 г. промени в Закона за енергийната ефективност е регламентиран начинът, по който ще се определи националната цел за енергийната ефективност за 2030 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на общата кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.

Предложеният проект на наредба регламентира методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.

Регламентирани са условията и редът за разпределяне на общата кумулативна цел за енергийни спестявания, начините за отчитане на националната цел, както и отчитането на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания от търговците с енергия.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

 

 

 


Дата на откриване: 29.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 29.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 ноември 2021 г. 17:37:00 ч.
ЕВН

Становище на ЕВН Б-я по проект на Наредба методиките за определянето на нац. цел за енерг. ефект.

Уважаеми господин Живков,

„ЕВН България“ ЕАД представя становището си като изразява увереност, че предложенията ще допринесат за създаването на нужната ефективна нормативна уредба.

На първо място бихме желали да отбележим, че за изпълнението на държавните задължения за енергийна ефективност е ключово осигуряването на следните инструменти:

  • Навременно и цялостно транспониране на всички изисквания на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (директивата) относно определянето, измерването, контрола и докладването на напредъка. Това правило се отнася с особена тежест за осигуряването на всички методи за измерване и отчитане на постигнатия напредък;
  • Осигуряването на финансирането за покриване на разходите на задължените лица за изпълнението на наложените задължения. Съществуват различни варианти за това – чрез цени (в условия на напълно либерализиран пазар за крайни клиенти), бюджетни средства и други стимули, чрез които да се подпомогнат задължените лица в изпълнението на индивидуални цели;

Предлагаме с глава втора от проекта да се регламентира методиката за определянето на националната цел за енергийна ефективност. 

В глава трета предлагаме да бъде разписан прозрачен алгоритъм за ежегодно определяне на дела от кумулативната цел, който предстои да се разпределя като индивидуални цели на задължените лица

В глава четвърта предлагаме да се доразвие процедурата за установяване на продажбите на енергия, които служат за определянето на ежегодните индивидуални цели на задължените лица. 

Разпоредбите на глава пета целят да регламентират административното налагане на задължение за развиване на допълнителен бизнес, свързан с извършване на услуги за енергийна ефективност.

Иван Иванов

отдел "Енергийна политика, околна среда и иновации"