Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Във връзка с обнародваните в ДВ бр. 109/22.12.2020 г. изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и направен в МВР анализ на подзаконовите нормативни актове, свързани с административнонаказателна дейност, е установена необходимост от промени в Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (Наредба). С предвидените промени изискванията на Наредбата ще бъдат синхронизирани с тези на ЗАНН по отношение на реда за осъществяване на административнонаказателна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи държавен противопожарен контрол, в т.ч. съдържанието на образците на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателно постановление (НП) - приложения № 5 и 7 към действащата наредба, ще се приведе в съответствие с разпоредбите от ЗАНН, регламентиращи реквизитите на АУАН и НП. Предвид промените в чл. 54 от ЗАНН, както и създаденият нов чл. 58г от ЗАНН, в проекта на наредбата са включени разпоредби, свързани с прекратяване на административнонаказателното производство с резолюция от административнонаказващия орган, както и приключване на административнонаказателното производство със споразумение между наказващия орган и нарушителя. Предвидени са две нови приложения в Наредбата, съдържащи образци на резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство и споразумение за приключване на административнонаказателното производство. Прецизирани са приложение № 8 към чл. 24, ал. 5 и приложение № 22 към чл. 30, ал. 4 от Наредбата, отнасящи се за отчитането на извършената дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението.


Дата на откриване: 29.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари