Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

Във връзка с обнародваните в ДВ бр. 109/22.12.2020 г. изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и направен в МВР анализ на подзаконовите нормативни актове, свързани с административнонаказателна дейност, е установена необходимост от промени в Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (Наредба). С предвидените промени, изискванията на Наредбата ще бъдат синхронизирани с тези на ЗАНН по отношение на реда за осъществяване на административнонаказателна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност, в т.ч. съдържанието на образците на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателно постановление (НП) – приложения № 8 и 10 към действащата Наредба, ще се приведе в съответствие с промените в разпоредбите от ЗАНН, регламентиращи реквизитите на АУАН и НП. Предвид промените в чл. 54 от ЗАНН, както и създаденият нов чл. 58г от ЗАНН, в проекта на Наредбата са включени разпоредби, свързани с прекратяване на административнонаказателното производство с резолюция от административнонаказващия орган, както и приключване на административнонаказателното производство със споразумение между наказващия орган и нарушителя. В тази връзка, в проекта на Наредба са предвидени две нови приложения, съдържащи образци на резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство и на споразумение за приключване на административнонаказателното производство.


Дата на откриване: 29.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари