Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародван в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. и Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г., са извършени промени в ЗЕ и в Закона за енергията от възобновяеми източници, в т. ч. отпадане на крайните небитови клиенти от регулирания пазар и отпадане на сделките за закупуване на студен резерв, които налагат изменение в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). От друга страна, окрупняването на балансиращите групи чрез обединяването им с общ финансов сетълмент води до количествено нетиране на небалансите в групите без действително снижение на разходите за регулиране, което налага премахването в определени случаи на възможността за обединение на балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент. Отделно от горното, при отчитане на постигнатите резултати от работата на електроенергийната система и пазара на електрическа енергия за периода след последните изменения на ПТЕЕ (обн. ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г.) са установени непълноти и неточности в настоящата редакция на акта, както и наличието на разпоредби, чието прилагане създава значителни затруднения за някои търговски участници, което води до необходимост от прецизиране на разпоредби на глава осма от ПТЕЕ относно правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция.
В резултат от създаването на необходимите условия за фактическото участие на производителите от ВИ и ВЕКП с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 500 kW до 1 MW на организирания борсов пазар ще се увеличи неговата ликвидност и стабилност. По-високите търгувани обеми ще доведат съответно и до търсенето/предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в най-голяма степен на портфолиото на съответния търговски участник. По този начин ще се насърчи конкуренцията между доставчици, съответно клиенти и ще се повиши доверието на всички в пазара на електрическа енергия и неговата надеждност и прозрачност. С премахването на възможността за обединение на стандартни и/или комбинирани балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент ще се постигне сходна степен на оптимизиране на разходите за балансиране, но при стриктно спазване на действащата нормативна уредба. С предлаганите изменения по отношение правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция се внася по-голяма яснота в отношенията между основния доставчик/координатор на балансираща група, доставчика от последна инстанция, крайния клиент и оператора на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и се избягват случаите, в които противно на изискванията и целта на чл. 95а от ЗЕ крайни клиенти остават за значителен период от време без доставчик на електрическа енергия за времето от прекратяване на доставката от основния доставчик до регистрацията им при доставчик от последна инстанция.


Дата на откриване: 1.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари