Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Клинична хематология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти със заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система. С фармако-терапевтичното ръководство се определя на лекарствената терапия на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология са свързани с необходимостта от използване на нови лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания, както и поради разширяване на терапевтичните индикации на съществуващите лекарствени продукти.

С проекта на Наредба се цели да се представят осъвременени алгоритми за клинично поведение при хематологични заболявания, адаптирани за медицинската практика в България, в т.ч. да се актуализира регламентацията на терапевтичния подход при лечение на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.  

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на хематологията и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 2.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари