Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г.

През 2018 г. с Решение № 577 и Решение № 658 на Министерския съвет са одобрени 12 национални научни програми (ННП) в приоритетни области. Чрез изпълнението им се цели получаването на качествени научни резултати в полза на икономиката и обществото, създаване и концентрация на критична маса от учени за работа по обществени предизвикателства, както и привличане на млади хора за кариера в областта на науката с цел създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти. Всичко това се очаква да допринесе за преодоляване на фрагментацията в българската научноизследователска система, консолидиране на научноизследователския потенциал и  споделено използване на наличната инфраструктура.

През м. декември 2021 г. изтича срокът на четири от ННП – „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), „Електронно здравеопазване в България“ (Е-здраве) и „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТв НОС).

Предвид продължаващата вече почти 2 години пандемия, свързана с разпространението на SARS-CoV-2, част от дейностите по първите три програми ЕПЛЮС, КИННПОР и Е-здраве няма да приключат в първоначално предвидения срок – края на месец декември 2021 г. Това налага срокът за тяхното изпълнение да бъде удължен с още една година – до 31.12.2022 г., без да се осигурява допълнително финансиране. По ННП „Електронно здравеопазване в България“  е предстоящо разработеният прототип за управление на електронни бързи известия до Регионалните здравни инспекции за заразно болен да се усъвършенства и да се приложи в практиката. Необходимо е и разработения модел на система за актуална информация на свободните легла в отделенията за лечение на болни с COVID -19, интегриран с работещи в някои болници информационни системи и подаващ информация незабавно при заемане или освобождаване на легло, да бъде доразвит. Това ще подпомогне лечебните заведения при диагностицирането, лечението и наблюдението на пациенти с COVID -19.

Чрез удължаване срока на ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ ще се позволи дейностите по демонстрационния пакет „Зелена къща“ да приключат успешно. Налице е забавяне при демо-проекта „Тролейбус с хибридно захранване батерия/горивна клетка“, който е първи по рода си не само за България, но и за Европа. Реализирането на тази дейност ще позволи синергия на националната политика за декарбонизация с европейската и ще бъде дадена възможност за използване на „Зелено гориво“, което ще окаже положително въздействие върху общественото мнение за използването на водорода като алтернативно гориво.

Удължаването на срока на ННП КИННПОР е необходимо за популяризирането на изработените по програмата виртуална платформа за съхранение и демонстрация на българското културноисторическо наследство и мобилно приложение с добавена реалност сред потенциални ползватели на данните, както и допълването им с нова научна информация, получена в рамките на програмата.


Дата на откриване: 2.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 2.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари