Обществени консултации

Проект на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща

С проекта на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща се цели уреждане на устройството, функциите и дейността на клиринговата къща, която се създава, за да обслужва борсовите сделки, сключени на стоковите борси, както и надзорът върху нея. Въвеждането на тази нова институция ще гарантира равнопоставеността на участниците в борсовата търговия чрез осигуряване на финансова гаранция на задълженията на страните по борсовите сделки. Както навсякъде по света и у нас има нужда от клирингова институция, която да следи за приключването на сделките и да гарантира плащанията. Ефектът от създаване на клирингова къща е улесняване на процеса, увеличаване на сигурността по транзакциите и ускоряване на скоростта, с която търговията може да се извършва. Предложеният проект на нормативен акт ще осигури законова възможност за осъществяване на контролните правомощия на Комисията, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата, в частта уреждаща устройство, дейност, управление и отговорност на клиринговата къща. Чрез проекта ясно са очертани правилата за членство в тази институция, конкретните изисквания към членовете, техните права и задължения. Ясно са разписани условията и редът за предоставянето на текуща информация за предлаганите услуги от страна на клиринговата къща чрез поддържане на електронна база данни и водените въз основа на тях регистри. Очертан е редът за достъп до тази информация. Специално внимание е отделено на реда и условията, при които се създава и поддържа гаранционният фонд, неговото устройство и управление, като обособено структурно звено на клиринговата къща. Разгледан е редът за уреждане на споровете, възникнали от дейността на клиринговата къща при и по повод извършваните от нея услуги, както и надзорът върху нейната дейност.


Дата на откриване: 4.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари