Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната

С Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (обн. ДВ., бр. 70 от 3 септември 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.), издаден на основание чл. 106, ал. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), са регламентирани организацията на дейността на Инспектората, видовете проверки, както и условията и редът за тяхното извършване.

В правилника са разписани текстове относно задължение на главния инспектор на МО да подписва и представя докладите от проверките, извършавани от Инспектората на МО. В процеса на приложение на тези текстове е констатирано несъответствие с текстове на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи (Наредбата), които следва да бъде отстранени.

В чл. 28, ал. 1 от Наредбата е посочено, че за резултатите от проверката се изготвя доклад от проверяващите (а не от главния инспектор). В съответствие с тази разпоредба са разписани правомощията на ръководителя на Главния инспекторат към МС във Вътрешни правила за дейността на Главния инспекторат, издадени на основание чл. 46, ал. 3 от Закона за администрацията (ЗА). В чл. 42, ал. 4 от тях е разписно: „ В срока, определен за извършване на проверката, комисията изготвя доклад на хартиен носител в един екземпляр, подписва го, след което го предава на ръководителя на Главния инспекторат за полагането на съгласувателен подпис“. Така разписаните правила от Главния инспекторат следва да се имат предвид, с оглед правомощията му по чл. 46а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗА да координира и подпомага дейността на инспекторатите, както и да оценява дейността им.

Горното налага изменение на чл. 20 от Правилника за дейността на Инспектората на МО. Предложените промени са в посока отпадане на задължението на главния инспектор на МО да подписва докладите за резултатите от проверките, освен когато не е председател на комисията за проверка, а да съгласува същите.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове се предлага проектът на правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната да се публикува за обществено обсъждане за срок от 30 дни.

 


Дата на откриване: 12.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 12.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 ноември 2021 г. 19:52:43 ч.
ивето2020

Мнение

Отправеното предложение за „отпадане на задължението на главния инспектор на МО да подписва докладите за резултатите от проверките, освен когато не е председател на комисията за проверка“ е стъпка в правилната посока, която в доста голяма степен ще улесняни и облекчи работата на главния инспекторат на МО.