Обществени консултации

Проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия

Предложеният проект на нормативен акт е изготвен, за да отговори на необходимостта от ново законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд в черната и цветната металургия. С тази наредба се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при производството на черни, цветни и благородни метали от първични и вторични суровини и тяхното обработване чрез пластична деформация (валцуване, пресуване, изтегляне) до продукти и изделия. Наредбата се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и се извършва производство и обработване чрез пластична деформация на метали. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.varoshanova@mi.government.bg


Дата на откриване: 12.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 декември 2021 г. 15:29:26 ч.
psnedev

Няколко препоръки към отделни текстове

1. В чл. 46, ал. 1 и ал. 2 да се даде коректното обозначение на мерните единици dB(A) вместо dB (вижте чл. 3, ал. 1 на Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум).

2. Чл. 88 предвижда работа по наряд, но не е указано какво съдържа този наряд - да се даде като приложение или да се цитира формата му от друг нормативен документ, ако се има предвид такъв.

3. В чл. 100 да се допълни, че комплектоването на аптечките / чантите се извършва в зависимост от рисковете след съгласуване с лекар от службата по трудова медицина. В посочените от вас „ Правила...“ от 1994г. има позиции, които вече не се предлагат на пазара. А и не всички аптечки в отделните звена на предприятието трябва да са с еднакво съдържание.

4. В чл. 110;  в чл. 242, т. 4;  в Приложение 4, раздел III и в други текстове, засягащи работа с повдигателни съоръжения, да се допълни спазване на изискванията в Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн. ДВ. бр.73 от 17 септември 2010г.

5. В Приложение 1, т. 16 и на други места, регламентиращи извършване на огневи работи текстът да се промени на: „При извършване на огневи работи да се спазват изискванията в Глава пета „Огневи работи“ на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.“. Сега сте посочили само малка част от изискванията към тази дейност (например споменато е попълването на акт за огневи работи, но не и на протокол за определяне на експлозивна опасност на средата, където това се налага). Има и неточности - в т. 16а на Приложение 1 е взет текст от чл. 74 на Наредба 8121з-647, но този текст вече е променен.

6. В Приложение 2, т. 16 и на други места, регламентиращи работата с химични агенти, да се допълни спазване на изискванията в Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

7. Допълнителни разпоредби, § 3, т. 2 - Министърът на икономиката и неговият екип едва ли ще имат необходимата компетентност самостоятелно да дават указания по глави 2 и 3, включващи  текстове за осигуряване на ЗБУТ.