Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление"

С проекта на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ се предлага извършване на реорганизация в администрацията на агенцията. Допълват се и се прецизират функциите на отделните административни звена от общата и специализираната администрация, в рамките на регламентираните в действащото законодателство правомощия на председателя на агенцията. Направени са промени с оглед по-ефективното изпълнение на правомощията в областта на електронното управление, киберсигурността, електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги, националната инфраструктура за пространствена информация и повторното използване на информация от обществения сектор.

Основната цел на предложените промени е оптимизиране на процесите и дейностите и постигане на по-голяма оперативност на административния капацитет на ДАЕУ. По този начин ще се създаде по-ефективна организационна структура, което ще доведе до повишаване на качеството и ефикасността на работата в ДАЕУ.

С проекта не се предвиждат промени в общата щатна численост на ДАЕУ – тя остава 592 щатни бройки. Предвижда се числеността на общата администрация на агенцията да е 70 щатни бройки, организирана в 4 дирекции, а числеността на специализираната администрация да е 501 щатни бройки, организирана в една главна дирекция и 8 дирекции. Необходимото обезпечаване на регламентираните функции на отделните административни звена със съответния експертен капацитет за тяхното изпълнение ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на ДАЕУ.

Съкратеният срок за обществени консултации е обоснован от необходимостта от спешна промяната в организационната структура на ДАЕУ, която е от ключово значение за подготовката на изпълнението на включените в Националния план за възстановяване и устойчивост мерки, по които Агенцията е определена за отговорна институция, особено в условията на нарастващ брой на киберзаплахите и киберинцидентите в страната.


Дата на откриване: 12.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 ноември 2021 г. 19:26:58 ч.
ивето2020

Предложение за удължаване на срока за обществени консултации

Целта да се оптимизират процесите и дейностите и по този начин да се постигане по-голяма оперативност на административния капацитет на ДАЕУ е важна и ключова за административната реформа в държавната администрация в България. 

Според мен, обаче, срокът за обществени консултации е необходимо да бъде удължен с поне още 5-6 дни, защото по този начин ще се гарантира по- голяма степен на доверие от страна на гражданите.  Освен доверието, ще се осигури повече прозрачност и отчетност в работата на самата инстиуция.

24 ноември 2021 г. 07:35:22 ч.
Дудев

знак и служебна карта

Агенцията извършва контролни действия на територията на цялата страна. Предвид на това предлагам да се включат и следните текстове в правилника:

Чл. xxx. (1) Агенцията има знак, както и печат с наименованието и изображението на знака.

(2) Видът на знака, както и условията и редът за ползването му се определят със заповед на председателя на агенцията.

(3) Знакът се регистрира в патентно ведомство като запазена марка.

Чл. ххх. (1) Служители на агенцията при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта и с личен знак.

(2) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването й се определят със заповед на председателя на агенцията.

(3) Личният знак се изработва от лек метал с жълто покритие, с размери: височина 72 мм и широчина 54 мм и има формата на знака по чл.4. В горната част на лицевата страна с релефни букви и цифри се нанасят латинските букви “BG eGov” и под тях поредният личен номер на знака. Знакът е закрепен върху кожена подложка.

(4) Изработването на личния знак се прави по начин, позволяващ ясното разчитане на цифровата индикация.

(5) Личният знак се изработва в комплект с калъф от естествена кожа, който се състои от две прегради, прегъващи се една към друга, с прозрачни отверстия с формата на личния знак и служебната карта и служи за носенето и съхраняването им.

(6) Условията и редът за издаването и ползването на личния знак се уреждат със заповедта по ал.2.

 

24 ноември 2021 г. 07:41:00 ч.
Дудев

Наименованиена дирекция

Наименованието на дирекция "Единен системен интегратор" не отговаря в пълна степен на заложените й функции, освен това има противоречие с текстовете на ЗЕУ в частта за определяне на системен интегратор на електронното управление. Предлагам дирекцията да има наименование "Развитие и контрол на качеството на електронното управление". Това наименование акцентира много по-добре върху функциите на дирекцията и подчертава, че контрола на качеството на електронното управление е елемент, който слдва да се проследява и отчита, тъй като в момента има законови текстове, които не се спазват от администрациите и това не се наблюдава 

26 ноември 2021 г. 23:23:38 ч.
Дудев

Оптимизиране на структурата на агенцията

В продължение на предния ми коментар и с цел оптимизиране на структурата, намаляване на управленските длъжности и трансформирането им в експертни предлагам Дирекция СПЕУ, Дирекция  БККИП, Дирекция Данни да станат част (организационен и функционален) на Дирекция ЕСИ под новото й наименование "Развитие и контрол на качеството на електронното управление". Новата структура да е главна дирекция и да има териториални структури в цялата страна. Това ще позволи да се привличат кадри от територията на цялата страна и да се сформират центрове по компетентност на национално ниво. Концентрирането на политиката, стратегията, архитектурата, информационните системи, електронните услуги, данните, управлението и изпълнението на проектите свързани с електронното управление в една административна структура с национален обхват  ще подпомогне председателя на агенцията във вземането на управленски решения и ще му позволи да има отговорен директор за цялостното развитие на електронното управление, включително в наблюдението и анализа на ключовите индикатори за качеството на крайния продукт към гражданите и бизнеса. Оперативния контрол в администрациите ще се осъществява от другата главна дирекция и така ще се постигне баланс между проектирането на мероприятията и използването на резултатите от тях в администрациите. Това ще позволи председателя на агенцията да има експертния потенциал за ускорено постигане на резултати, които да ни придвижат в класациите на Европейската Комисия по компонента електронно управление.

26 ноември 2021 г. 23:43:22 ч.
Дудев

Звено Комуникация и публичност

Предлагам на директно подчинение на председателя на агенцията да се създаде Звено за комуникация и публичност. Мотиви: Всички сме наясно, че едно от най-слабите компоненти на електронното ни управление е популяризирането сред гражданите и бизнеса на постигнатите от агенцията резултати. Добрите практики изискват в такива ситуации масирана PR подкрепа за председателя. Създавайки Звено за комуникация и публичност на директно негово подчинение ще е възможно първо да се осигури адекватен административен капацитет за принципно нова комуникационна стратегия на агенцията, изграждане на експертен капацитет, който да познава детайлно резултатите на агенцията и същевременно да има способността да ги представя пред обществото на достъпен и разбираем език. Ще е възможно да се реализират медийни кампании, включително с образователен характер. Ще се развият всички комуникационни канали за въздействие върху целевите групи на електронното управление. Като численост на персонала според мен на първия етап от създаването му ще е необходима структура от поне петима служителя, в това число и ръководителя на звеното.