Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) е изготвен във връзка с необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 2021/168), както и с цел да се попълнят някои празноти в нормативната уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет. 

Отговорна дирекция:Регулация на финансовите пазари
E-mail:s.koleva@minfin.bg; r.k.petkova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари