Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската

С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се постигат следните цели:

1. Прецизират се текстовете, уточняващи целите на атестирането.

2. Отстраняват се установени непълноти в текста и се уточняват условията и реда за приравняване на атестации, издадени от международни организации към условията за военнослужещите на територията на страната по Наредбата.

3. Дефинират се отделните етапи, срокове и дейности по атестирането на военнослужещите.

4. Въвежда се критерий за валидиране на атестацията т.е. идентичност на данните в хартиеният носител с информацията в електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

5. Синхронизира се Наредбата с последните промени в ЗОВСРБ.

6. Регламентира се ангажимента на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ по изготвяне и предоставяне на електронните атестационни формуляри в изпълнение на чл. 30, т. т. 2 и 2а от Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

7. Отговорността и контрола по атестирането на военнослужещите да са изцяло в правомощията на командирите съгласно чл. 4, ал. 1. С възможността на място да се установи идентичността на данните в хартиения формуляр с тези, в електронния преди въвеждане в АСУ на ЧР, отпада потребността от коригиране на атестационния формуляр.

Срокът за обществени консултации е 30 дни.


Дата на откриване: 16.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 декември 2021 г. 14:45:27 ч.
slujitel MO

Непосредствено отговорно лице за изготвяне на атестацията

Липсва текст от Наредбата, с който да се определи непосредственото отговорно лице за изготвяне на атестацията.

Предложението е текстът в чл. 2, ал. 5. от Наредбата да придобие следното съдържание:

„На всеки военнослужещ се изготвя атестационен формуляр (атестация) от атестиращ под наблюдението и контрола на старши атестиращ .“

МОТИВ: Изготвянето на атестационен формуляр не е вменено като функция на определено лице по Наредбата. Поради тази причина в много военни формирования или структури изготвянето на съответния  атестационен формуляр (атестация) е възложено на служител, които не е ангажиран с процеса по атестиране на военнослужещия. В някой случай изготвянето се възлага на самия атестиран, което нарушава принципите за обективност по изпълнение на възложените цели и задачи към атестирания за атестационния период от страна на атестиращия.

08 декември 2021 г. 19:52:10 ч.
IM

Предложение за промяна на чл. 6, ал. 2

Член 6, алинея 2 се изменя така:

„Чл. 6. (2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, в срок от десет работни дни:

1. изготвя удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр - приложение № 10, като оценката се приравнява в съответствие с таблицата по приложение № 9;

1а. удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр - приложение № 10, се издава само когато атестацията по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация съдържа следните крайни оценки:

- OUTSTANDING (ИЗКЛЮЧИТЕЛНО);

- VERY GOOD (МНОГО ДОБРО);

- VERY GOOD (МНОГО ДОБРО);

- SATISFACTORY (ЗАДОВОЛИТЕЛНО);

WEAK (СЛАБО).

МОТИВИ:

С въвеждането на допълнително описание към разпоредбата се уточнява, че ще се приравняват само атестациите от методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация, които съдържат посочените крайни оценки. Атестациите не съдържащи тези крайни оценки, не се приравняват.

16 декември 2021 г. 23:09:47 ч.
ivanmihalev

Оценъчни скали

При въвеждането на Наредба Н-28 с ДВ бр. 92 от 2010 г., към всеки атестационен формуляр има посочени оценъчни скали, включващи списък с компетентности и съответните стандарти на изпълнение към тях.

С ДВ бр. 95 от 2019 г. се извършват промени в чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2, в които за т. 1 се посочва "...– по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 1;", а за т. 2 "...– по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 2;". В същото време, освен приложения № 1 и № 2, с които се определят образците на атестационните формуляри, се променят и приложения от № 3 до № 6, въпреки, че в променения чл. 9 не се посочва такава промяна. В крайна сметка, в нито един от новите образци на атестационни формулярикъм не се посочват оценъчни скали, с което последните на практика отпадат.

Впоследствие, с ДВ бр. 103 от 2020 г., в чл. 9, ал. 1 от Наредба Н-28 се създава т. 7 „7. за офицерите от Служба „Военно разузнаване“ – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 7.“, както и Наредбата се допълва с образец на въпросното приложение № 7.

Прави впечатление, че към атестационния формуляр, въведен с приложение № 7, има и оценъчни скали, докато при останалите атестационни формуляри такива липсват.

В публикуваната на уебсайта на МО Наредба Н-28 от 2010 г. съдържанието на приложения от № 1 до № 7 е същото - № 1 до № 6 са без оценъчни скали, а № 7 е с оценъчна скала.

Изложеното по-горе повдига въпроса, след като за един формуляр има регламентирани оценъчни скали, а за останалите формуляри няма регламентирани такива в Наредбата, по какви скали и на какво основание се извършва оценяването на военнослужещите, попадащи в обхвата на приложения от № 1 до № 6.