Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Законопроектът е изготвен във връзка с изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съда) по делото „Вецев срещу България“ (решение от 2 май 2019 г., в сила от 2 август 2019 г.), с което е прието от Съда, че е нарушен чл. 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи („Конвенцията“). След влизане в сила на решението на ЕСПЧ на основание чл. 46 ЕКПЧОС за Република България възникна задължение за неговото изпълнение. В Министерството на правосъдието беше направен анализ, от който се установи, че са необходими нормативни промени за създаване на уредба предвиждаща възможност за конвоиране на лица с мярка за неотклонение задържане под стража в случаи на изключителни причини от личен и семеен характер. Предвид на гореизложеното, се предлага да се допълни чл. 250 ЗИНЗС като се създадат ал. 7 и 8, предвиждащи при изключителни случаи от личен и семеен характер, обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража, да могат бъдат конвоирани на територията на страната, когато това е постановено от орган на съдебната власт. Конвоирането ще се извършва от Главна дирекция „Охрана“, като при необходимост може да поиска съдействие от ГДИН. Предвид общата компетентност на Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред, при необходимост ще се търси съдействие от тези органи. Предлага се да се допълни и чл. 391 ЗСВ, като се създаде ал. 8, предвиждаща организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност от служители на Главна дирекция „Охрана“ да се регламентира с инструкция на министъра на правосъдието, в съответствие с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ. Очакваните резултати от прилагането на проекта са: надграждане на нормативната уредба за извършване на конвойна дейност и повишаване на ефективността ѝ; изпълнение на международните стандарти в областта на правата на човека и по-конкретно на решението „Вецев срещу България“.


Дата на откриване: 18.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари