Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

 

 

 

 

През 2012 г. беше приет Регламент (ЕС) № 225/2012 на Комисията от 15 март 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях.

         Регламентът има за цел предотвратяване в бъдеще на кризи като последната диоксинова криза от месец декември 2010 г. в Германия, защита на потребителите и намаляване на икономическите загуби.

С Регламент (ЕС) № 225/2012 се определя, че:

1. Операторите във фуражния сектор, които произвеждат сурови растителни масла, продукти, производни на маслата от растителен произход и смесени мазнини ще бъдат одобрявани от контролните органи в съответствие с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005, а не както сега само регистрирани;

2. Мазнините, които са предназначени за влагане във фуражите и употреба в храните ще бъдат физически разделени от мазнините и маслата предназначени за технически цели още при производството и транспортирането им;

3. Предприятията ще трябва да допълнят своите НАССР планове с новите изисквания;

4. Върху етикета на продукта задължително ще трябва да се изписва за каква употреба е предназначен;

5. Изисква се задължителен анализ за диоксини. Веднъж ако в началото на веригата съответния продукт е анализиран, съответният оператор ще предоставя доказателство за това и няма да бъде анализиран на последващите етапи на разпространението му;

6. Въвежда се задължение за всички лаборатории да уведомяват компетентните органи при установяване на наличие на диоксини във фуражите (включително в случаите когато операторите изпращат проби по мониторинг);

7. Задължителен минимум за анализ за диоксини в зависимост от риска за продукта, който е хармонизиран на ниво Европейски съюз.

С промените в Закона за фуражите се постига съответствие на националното законодателство с правото на ЕС относно условията за одобряването на предприятията, попадащи в обхвата на регламента и се въвеждат административно-наказателни мерки, които следва да се прилагат при нарушаването на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 225/2012, както и на други мерки, произтичащи от съпътстващи правни актове.

Предлага се от Закона за ветеринарномедицинската дейност да бъдат изключени текстовете, включени в глава ХІІ „Безопасност на фуражи” относно медикаментозните фуражи и нежеланите вещества във фуражите, както и свързаните с тази глава текстове в целия законодателен акт, имащи отношение към сектор „Фуражи” и да бъдат уредени с настоящото изменение и допълнение на Закона за фуражите поради това, че:

1. Медикаментозните фуражи са фуражи по смисъла на законодателството за фуражите. Съгласно съображение (3) от преамбюла на Регламент (ЕО) № 767/2009 „Фуражите могат да бъдат под формата на фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси или медикаментозни фуражи. Правилата за предлагане на пазара на фуражни добавки са определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните, а за медикаментозните фуражи — в Директива 90/167/ЕИО на Съвета от 26 март 1990 г. относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността.

2. Правилата за максимално допустимите концентрации на нежелани вещества и продукти във фуражите са уредени в Закона за фуражите.

Уреждането на всички законодателни разпоредби, отнасящи се до хранене на животните и фуражите в Закона за фуражите, ще доведе до опростяване на законодателството и облекчаване прилагането му както от страна на операторите във фуражния сектор, така и от компетентния орган, извършващ официален контрол.

Въвеждат се и административнонаказателни мерки, които следва да се прилагат при нарушаването на разпоредбите за медикаментозните фуражи и нежеланите вещества във фуражите.


Дата на откриване: 3.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари