Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Промените в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини се предлагат във връзка с необходимостта да се прецизират изискванията и съответно документите, които се прилагат при приемането на децата в детските градини, както и при завръщането им в детските градини след отсъствие за повече от 10 дни.

Сегашната редакция на нормативния акт определя изискване общопрактикуващият лекар да издава медицинска бележка за липсата на контакт на детето със заразно болен не по-рано от 3 дни от постъпването на детето в детската градина. Също такава медицинска бележка се изисква от общопрактикуващия лекар и след отсъствие на детето за повече от 10 дни от градината.

Медицинската бележка в горните случаи на практика се издава въз основа на данни, предоставени от родителя, което обезсмисля изискването тя да бъде съставяна от общопрактикуващия лекар. Подобно изискване не носи очаквания резултат и същевременно обуславя тежест както за лекаря, така и за родителя.

Адрес за изпращане на становища и предложения: patients@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 ноември 2021 г. 16:29:40 ч.
ивето2020

Мнение

Предвидената нормативна промяна ще бъде от полза както за общопрактикуващите лекари, което донякъде ще намали количеството им работата, така и за родителите, които няма да се налагат да посещават кабинети и да чакат по опашки.

06 декември 2021 г. 23:39:32 ч.
PetrovaM

Коментар

С отмяната на изискването за предоставянето на мезицинска бележка за контакт със заразно болен се намалява възможността на медицинските специалисти да ограничат разпространението на заразните болести. Фиктивното изпълнение или неизпълнение на това задължение крие риск от посещение в организиран детски колектив на контактно на остро заразно заболяване дете, евентуално негово последващо заболяване и предаване на инфекцията на другите деца в групата. В условията на COVID-19 е необходим още по-засилен контрол по отношение недопускане на деца, осъществили контакт със заразно болен в детски градини. С отпадането на тази алинея, отпада и основна противоепидемична дейност, насочена към определяне на риска от възникване на заразно заболяване и неговото последващо разпространение/ограничение. 

Със създаването на новата алинея 6 пък се допускат деца, които са осъществили контакт да посещават детска градина при липса на оплаквания 5 дни преди посещението. Новата разпоредба не е съобразена с инкубационните периоди на масовите заразни болести в детската възраст, които изискват задължителни периоди на недопускане в детската градина, провеждането на лабораторни изследвания и наличието на отрицателни резултати, ваксинационния статус на контактните деца и т.н. 

С предложените промени от една страна се намаляват посещенията на родители при личните лекари за издаването на "контактни" бележки, а от друга страна се създават допълнителни посещения за преглед на контактни деца с цел тяхното връщане в детска градина. Предложените изменения следва да се прецизират с оглед правилното осъществяване на контрола на заразните болести от страна на личните лекари - първо звено в предотвратяването на взривове.

По отношение на алинея 6 - мерки по отношение на контактните лица са разписани в Наредба № 6 за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни инфекции на дихателната система. Не е необходимо да се създава нов ред и в Наредба № 3.

По отношение на медицинската бележка за контакт със заразно болен, считам че тя би трябвало да подпомага създаването на безопасна среда в детските градини и да се попълва правилно от страна на личните лекари при представяне на  вярна и изчерпателна информация от страна на родителите.