Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса са свързани с необходимостта от отразяване в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, на новата класификационна система на медицинските процедури, утвърдена с Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури, както и с необходимостта от предприемане на действия за повишаване броя на идентифицираните донори на органи в страната ни.

1. С Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури е регламентирано от 01.01.2022 г. в страната ни при отчитане и обработване на здравна и медико-статистическа информация да се прилага нова класификационна система на медицинските процедури. На практика с това се отменя прилаганата към настоящия момент, включително и в рамките на Националните рамкови договори между НЗОК и БЛС/БЗС, класификационна система на медицинските процедури по МКБ 9 КМ. 

Новата класификационна система на медицинските процедури е разработена на базата на Австралийската класификация на медицинските процедури. Ползването ѝ е въз основа на сключен на 4 ноември 2011 г. договор с Австралийския съюз – „Договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система AR-DRG“ (ратифициран със закон, приет от 41-то Народно събрание, обн. ДВ бр. 102 от 2011 г.) .

Прилагането в страната ни на новата класификационна система за медицинските процедури изискваше продължителна и задълбочена подготовка, която бе реализирана със съвместните усилия на Националната здравноосигурителна каса, Националния център по обществено здраве и анализи, лечебни заведения и медицински специалисти. В периода на подготовката за внедряването ѝ бе необходимо да се прецизират кодовете на отделните медицински процедури и да се адаптират софтуерните продукти за прилагане на новите кодове.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg  и akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари