Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги (обн. ДВ., бр. 13 от 202

Предложените промени целят създаване на практическа възможност кандидатите за получаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн да подадат искане и да получат одобрение на своето оборудване (в разглежданите случаи – софтуерни продукти) предназначено за организиране на съответните хазартни игри.

Конкретно с предложеното допълнение на чл. 18 от наредбата е дадена възможността лице, което кандидатства за лиценз за онлайн залагания, чието оборудване е разработено за нуждите на неговата дейност и е изпитано в съответствие с изискванията на ЗХ и актовете по неговото прилагане да може да изпълни императивното изискване на чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗХ и да има възможността да впише оборудването си в регистъра по чл. 20, ал, 2 от ЗХ, воден от Българския институт по метрология.

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари