Обществени консултации

Постановление на МС за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“

Целта на въвеждането на нов координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите, отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд на Регламент (ЕС) 2021/1153 е продължаване на добрата практика от предишния програмен период 2014-2020 г. и постигане на устойчивост и допълняемост на инвестициите в сектор „Транспорт“.  Координационният механизъм се отнася за проектите по МСЕ, сектор „Транспорт“, които отговарят на условията за финансиране по Кохезионния фонд, съгласно чл. 4, параграф 8 от на Регламент (ЕС) 2021/1153, а приоритизирането им се извършва с оглед подаването им за финансиране по реда на чл. 11, параграф 6 от същия регламент. Целта на проекта на постановление е продължаване на тенденцията за постигане на оптимално планиране на инвестициите и подготовка на проекти с достатъчна степен на готовност /зрялост/, релевантност и качество по МСЕ, сектор „Транспорт“ през програмния период 2021-2027 г. В допълнение, посредством създаването на нов координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“ по МСЕ през периода 2021-2027 г., ще се осигури директното включване на всички заинтересовани страни, имащи отношение към програмирането, подготовката и изпълнението на действията. Координационният механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“ , отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд, в рамките на МСЕ 2021-2027 г. ще гарантира допълняемост на инвестициите, предвидени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Посредством координацията и съгласуването на инвестициите ще бъде постигната и по-висока ефективност на работата на отговорните структури по фондовете на ЕС, в сектор „Транспорт“, както и максимална гъвкавост на процеса на подаване на алтернативни проекти, в случай на необходимост.

 

Лице за контакт:
Димо Димов
Държавен експерт
Дирекция „Координация на програми и проекти“
Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията
Тел.: 02/9409 203
Е-mail: ddimov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 24.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 ноември 2021 г. 16:22:14 ч.
ивето2020

Въпрос

В доклада е записано, че „съгласуваната частична предварителна оценка и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ са публикувани в интернет страницата на Министрество на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на тази страница, но тук тези документи липсват. Ще може ли да качите посочените документи и на тази страница? 

25 ноември 2021 г. 20:10:51 ч.
ивето2020

Мнение

Благодаря за бързото качване на останалите документите!

25 ноември 2021 г. 20:11:10 ч.
ивето2020

Мнение

Благодаря за бързото качване на останалите документи!