Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Предложените изменения са във връзка с прилагането на изменението на чл. 16д, ал. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). С изменението, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 16 от 2021 г., е предвидено, че условията и редът за определяне на частта от летищните такси, която ще се предоставя на независимия надзорен орган, както и за тяхното предоставяне, ще се определят с наредбата по чл. 122, ал. 1 от ЗГВ, като при определяне на размера й ще се прилага решението на летищния оператор по чл. 122к от ЗГВ. Съответно в чл. 16д, ал. 5 от ЗГВ се урежда задължението на летищния оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България (летищният оператор на Летище София) да предоставя на независимия надзорен орган средствата, събрани като част от летищните такси по чл. 120, ал. 1, за изпълнение на функциите му.

С цитираното изменение на закона се предвижда финансирането на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), в качеството й на независим надзорен орган по прилагането на Директива № 2009/12/ЕО относно летищните такси, да бъде на основание предвидените отчисления от летищни такси, събирани на летище София, в размер, определен от акта на летищния оператор – решение по чл. 122к от ЗГВ. Досегашната уредба предвиждаше размерите на сумите за издръжка на дейността на независимия надзорен орган да бъдат част от постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за таксите за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България. Така в поредица от приложения към наредбата, в които досега са обнародвани решенията на летищния оператор (Приложения № 1а, 1б, 1в, 1г и 1д.) изрично бяха определяни процентните размери за издръжката на дейността на независимия надзорен орган.

Изменението на разпоредбата на чл. 122, ал. 2 от ЗГВ, където изрично се предвиждаше обнародване на решението на летищния оператор на летище София, включващо и процентния размер на сумите за издръжка на независимия надзорен орган за съответния договорен период, изисква да бъде уреден и начинът, по който тези вземания ще бъдат събирани.

Предлаганите изменения и допълнения предвиждат след индивидуализиране на размера на вземанията посредством издаване на отделна фактура на името на ГД ГВА за възникналото задължение за заплащане на дължимия размер, това вземане да бъде превеждано по сметка на ГД ГВА в определен срок. Начисляваният размер се калкулира в таксата за всяка осъществена летищна услуга – обслужване на кацащи въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, проверка за сигурност на пътниците и т.н. Тези услуги са посочени в чл. 120, ал. 1, т. 1-6 от ЗГВ и в чл. 3, ал. 1, т. 1-6 от наредбата.

 

Лице за контакти:
Милена Иванова,
Старши юрисконсулт,
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел. 02/ 937 1075
Е-mail: MIvanova@caa.bg
 


Дата на откриване: 24.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари