Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Причините, които налагат приемането на изменението на наредбата са свързани с подписания меморандум между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и се състои в увеличаване заплащането на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за домашно лечение (аптеки) от 2 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписани лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на сто, и съответно от 2,20 лв. за всяка отчетено електронно предписание с предписани по протокол лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на сто, на 4 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и, чието ниво на заплащане е 100 на сто.

Целта на предлаганата промяна е да се увеличи заплащането на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за домашно лечение (аптеки) от 2 лв./2,20 лв. на 4 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и, чието ниво на заплащане е 100 на сто.

Очакваният резултат от приемането на изменението е осигуряването на справедливо и адекватно заплащане на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти за дейността по отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от НЗОК с ниво на заплащане 100 на сто. В случаите на 100% реимбурсирани лекарствени продукти за домашно лечение на здравноосигурените граждани, аптеката не начислява надценка за търговец на дребно при формиране на цената на лекарствения продукт. По този начин търговецът на дребно, който е сключил договор с НЗОК за доставка на тази група реимбурсирани лекарствени продукти, е нормативно задължен от свое име и за своя сметка да закупува от търговеца на едро лекарствени продукти, да ги реализира на стойността, на която ги е придобил, като единственото заплащане, което аптеките получават за така осъществяваната дейност е таксата от 2 лв./2,20 лв. за административна обработка на всяко изпълнено електронно предписание.

С предлаганото увеличение на заплащането на аптеките от по 2 лв./2,20 лв. на по 4 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и, чието ниво на заплащане е 100 на сто ще се постигне справедливо и адекватно заплащане на дейността по отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от НЗОК с ниво 100 на сто, както и гарантиране достъпа на пациентите до необходимата лекарствена терапия.

За прилагането на новата уредба са необходими финансови средства от бюджета на НЗОК, като същите следва да бъдат предвидени в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.

Разходите на НЗОК в резултат на предложената промяна на стойността, заплащана от НЗОК на търговците на дребно с лекарства за всяко изпълнено електронно предписание с лекарствени продукти, чието с ниво на заплащане 100 на сто, ще бъдат в размер на близо 30 милиона лева годишно. Увеличението на бюджетните средства за прилагане на тази мярка е 15 милиона, или общото бюджетно въздействие ще нарастне на 30 млн. лв.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство.

Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, се предлага срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата да бъде 14 дни, като това се обуславя от срока за влизане в сила на нормативната промяна, а именно 1 януари 2022 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 26.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари