Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух има за цел да:

1. транспонира изискванията на чл. 32 (Глава ІІІ Специални разпоредби за горивни инсталации),  чл. 4, параграф 1, ал. 2 и 3 (свързани с  Глава V Специални разпоредби за инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители)  и чл. 79 (Санкции) от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);

2. актуализира и прецизира терминологията и разпоредбите, свързани с прилагането на подзаконовите нормативни актове на ЗЧАВ, включително по отношение на флуорираните парникови газове (ФПГ) и летливите органични съединения (ЛОС);

3. създаде възможност за предоставяне на документи и информация по ЗЧАВ по електронен път, както и отмяна на някои разпоредби, като част от предложените мерки за изпълнение от Плана за действие за намаляване на административната тежест с времева рамка 2012-2014 г. (приет с РМС № 25/27.06.2012г.).


Дата на откриване: 6.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 20.8.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 август 2012 г. 17:33:53 ч.
ironhorse

Незаконно въвеждане на регулаторен режим !!!

Съгласно предлаганите промени в чл. 18, т.1, Вие незаконно подлагате на собствен емисионен контрол (без значение дали е непрекъснат или периодичен) всички горивни инсталации! Съгласно исканите промени, всяка печка-"циганска любов" ще трябва да има замервания за емисии и контролна точка за пробовземане. Това е незаконно прехвърляне на разходи за контрол от държавата (РИОСВ и ИАОС) към малкия бизнес. Къде е политиката за намаляване на регулациите в бизнеса ? Поне направете праг, че на собствен мониторинг подлежат горивни инсталации с топлинна мощност над 500 кВ. Вместо да се намалява административната тежест Вие я увеличавате, което си е истинско безобразие и чиновнически произвол ! Поне напишете, че периодичните измервания се правят веднъж на две години, защото по сегашната наредба е най-много на две години или по усмотрение на Директора на РИОСВ. Ми ако не му платиш подкуп ще ти иска на всеки 6 месеца да правиш замервания! Отново творите източник на корупция вместо да ги премахвате !!!