Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за защита на растенията

 

 

Общи разпоредби

         Конкретно и ясно са определени целите на закона, обществените отношения, които урежда и мерките, които се въвеждат на национално ниво в изпълнение на Международната конвенция за растителна защита и актовете на Европейския съюз в областта на растителната защита.

Изчерпателно се посочват:

1. дейностите, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните в качеството си на компетентен държавен орган за извършване на официалния контрол в Република България в областта на растителната защита по смисъла на европейското право;

2. видовете публични регистри, които агенцията води в качеството си на разрешаващ и регистриращ орган по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

3. правомощията на контролните органи при упражняването на последващия контрол за спазването на установените в законопроекта изисквания

Разпоредби, свързани с опазване на растенията и растителните продукти от карантинни вредители и икономически важни вредители

         Фитосанитарният контрол се оптимизира. В резултат на натрупания опит по прилагане на Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността, в законопроекта се:

1. детайлизират фитосанитарните мерки, които официалният орган предприема в случаите на опасност от или при установена зараза от карантинни вредители, като се предвижда възможност при наложени мерки за унищожаване на растения и растителни продукти засегнатите лица да бъдат обезщетени при определени условия;

2. определя се редът, по който растенията и растителните продукти се движат на територията на Европейския съюз, респективно се внасят, произвеждат, отглеждат, съхраняват и търгуват на територията на България;

3. като изключение от общите правила, се установява разрешителен режим за движение на забранени карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти, само когато те са предназначени за извършване на научни изследвания и селекция;

4. дава се възможност на официалния орган в България Българската агенция по безопасност на храните да делегира под свое ръководство и контрол и при липса на конфликт на интереси изпълнението на част от функциите си по фитосанитарен контрол на други юридически лица с публични функции.

         Създават се условия за опазване на растенията чрез прилагане на продукти за растителна защита, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда. За целта се въвежда изискването за спазване на общите принципи на интегрираното управление на вредителите, като на лицата, които използват пестициди в рамките на професионалната си дейност, се предоставя възможност да ползват информация относно развитието на вредителите, степента на нападение и ареала на тяхното разпространение и да прилагат нехимични алтернативи на пестицидите.

Определят се условията и редът, при които земеделските производители могат да извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти чрез прилагане на интегрирано управление на вредителите. Със законопроекта се насърчава  професионалният потребител да прилага на доброволна основа специфичните за определени култури принципи на интегрираното управление на вредителите. Дава се възможност тези производители да обозначат произведените от тях растения и растителни продукти със специален знак, който удостоверява начина на производство на здрави култури с възможно най-малки въздействия върху агроекологичните системи.

         Нов момент е прехвърлянето на част от правомощията по наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на частни лица консултанти. Дадена е възможност под контрола на БАБХ земеделските производители да наблюдават и да извеждат борбата срещу вредителите по земеделските култури, като ползват услугите на тези консултанти.

         За първи път в закона се регламентира редът за обявяване на каламитет и епифитотия от икономически важни вредители по земеделските култури, като в правомощията на министъра на земеделието и храните е да определя видовете мерки за контрол на врдителите.

Продукти за растителна защита и торове

         Със законопроекта се въвеждат мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете. В изпълнение на регламентите Българската агенция по безопасност на храните се определя за компетентния и координиращ национален орган.

Разписват се етапите на националните административни процедури при разрешаването на продукти за растителна защита и техните резервоарни смеси на територията на страната; посочват се задълженията на България в процесите на одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти от Европейската комисия.

Установява се разрешителен режим за извършване с научноизследователска и експериментална цел на продукти за растителна защита, които не са разрешени и се регламентират условията, при които такива продукти могат да будат произвеждани, съхранявани и транспортирани на територията на страната. 

Въвежда се регистрационен режим за торовете, които не са ЕО торове, като лицата, които ги произвеждат, внасят и търгуват, се контролират от Българската агенция по безопасност на храните.

Установяват се национални правила, по които продуктите за растителна защита се класифицират, опаковат, етикетират, рекламират, а торовете се обозначават с маркировка “ЕО ТОР”.

Определят се национални изисквания при разрешаването на продуктите за растителна защита и регистрацията на торовете  с цел по-добра проследяемост при пускането им на територията на страната и по-лесно разграничаване на отговорните субекти.

         Съществена промяна в сравнение с действащия закон е въвеждането на редица защитни разпоредби, целящи ограничаване на употребата на продуктите за растителна защита в изпълнение на изискванията на Директива 2009/128/ЕО, а именно: осигуряване на консултантски услуги в областта на интегрираното управление на вредителите от квалифицирани лица; забрана за въздушно прилагане на пестициди, като се въвеждат специални изисквания за издаване на разрешения в извънредни ситуации, възникнали в растителната защита; лицата, които извършват специализирани растителнозащитни дейности се регистрират в публичните регистри на БАБХ; лицата, които работят с пестициди от една страна трябва да бъдат обучени по програми, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ, а от друга - да са получили сертификат от БАБХ; ограничава се кръгът на лицата, които могат да употребяват продукти от професионална категория на употреба.

Предвидено е одобряването на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда; насърчаване въвеждането на интегрираното управление на вредителите и други алтернативни методи и установяване на показатели за определяне на риска при употребата на продукти за растителна защита. Националният план се приема от Министерския съвет, а Българската агенция по безопасност на храните е един от органите, участващи в процеса на неговото изготвяне, съгласуване и приемане.

         На следващо място се прецизира уредбата на дейностите: търговия,  преопаковане, съхраняване и употреба на продуктите за растителна защита. Всяко едно опериране с продуктите се регламентира отделно. С цел облекчаване на разрешителните и регистрационни режими се променят изискванията, на които трябва да отговарят лицата, които работят в селскостопанските аптеки като продавач-консултанти, лицата, които извършват фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители и лицата, които третират семена за посев, предназначени за пускане на пазара.

Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност

За предотвратяване на административни нарушения по закона и предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях се въвежда институтът на принудителните административни мерки при установени нарушения от страна на контролните органи на БАБХ. Принудителните мерки са разписани непосредствено след членовете, които уреждат съответните правила.

Административнонаказателните разпоредби са структурирани по нов начин, различен от този в досегашния закон, съставите на нарушенията са формулирани по-конкретно, размерът на санкциите е предвиден съобразно тежестта на всяко нарушение, границата между минималните и максимални санкции е разширена и са въведени задължителните санкции при нарушения на Регламенти (ЕО) № 1107/2009 и № 2003/2003.

Нов момент е въвеждането на необжалваем минимум за наложени наказания–глоба и имуществена санкция и за отнети вещи, предмет или средство за извършване на нарушението. С възпитателна и предупредителна цел се въвежда институтът на продължаваното нарушение като деяние, което в по-голяма степен нарушава установения държавен ред и обуславя по-висок размер на наказанията, в случая глобата и имуществената санция се налагат в двоен размер.


Дата на откриване: 9.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари