Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

На заседание на Националния съвет по наркотичните вещества, проведено на 12.10.2021 г., е взето решение за поставяне под контрол на 33 нови вещества чрез включването им в Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

На 64-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през март във Виена, е взето решение въз основа на препоръка на Световната здравна организация да бъдат поставени под международен контрол осем вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества. Новите психоактивни вещества са синтетични опиоиди, синтетични канабиноиди, бензодиазепини и такива от типа на дисоциативните вещества.

В Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. се включва веществото изотонитазен.

В Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. се включват следните вещества:

 1. MDMB-4en-PINACA
 2. CUMYL-PEGACLONE
 3. 3-метоксифенциклидин
 4. Дифенидин
 5. Флубромазолам
 6. Клоназолам
 7. Диклазепам

Две от веществата - изотонитазен и MDMB-4en-PINACA, са вече поставени под национален контрол в България, като са включени в Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

За останалите шест психоактивни вещества следва да се приложат мерки за контрол в изпълнение на изискванията на конвенциите.

На заседание на Националния съвет по наркотичните вещества, проведено на 12.10.2021 г., след съгласуване с Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е взето решение за поставяне под контрол на веществата чрез включването им в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

В Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, се включват веществата CUMYL-PEGACLONE, 3-метоксифенциклидин, дифенидин, флубромазолам, клоназолам и диклазепам.

Промяната на наредбата е и в изпълнение на Делегирана Директива (ЕС) 2021/802 на Комисията от 12 март 2021 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новите психоактивни вещества метил 3,3-диметил-2-{[1-(пент-4-ен-1-ил)-1H-индазол-3-карбонил]амино}бутаноат (MDMB-4en-PINACA) и метил 2-{[1-(4-флуоробутил)-1 Hиндол-3-карбонил]амино}-3,3-диметил-4-диметилбутаноат (4F-MDMB-BICA) в определението за „наркотици“.

Делегирана Директива (ЕС) 2021/802 следва да бъде транспонирана като  държавите членки въведат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби най-късно до 9 декември 2021 г.

За тази цел веществото 4F-MDMB-BICA се включва в Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Веществото MDMB-4en-PINACA, както е посочено по-горе, е вече включено в Списък I.

Наредбата се допълва и с още 26 вещества – синтетични канабиноиди, във връзка с предложения на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

В Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, се включват следните вещества:

 1. ADB-BUTINACA
 2. 4CN-MDMB-BUTINACA
 3. MMB-4en-PICA
 4. 5F-AMB-PICA
 5. 5F-EMB-PICA
 6. 5F-ADBICA
 7. 5F-EDMB-PICA
 8. Флуороетамфетамин
 9. Мефедрен
 10. 1P-LSD
 11. 1cP-LSD
 12. 3-дезокси-MDPV
 13. Бензилон
 14. Изопропилфенидат
 15. Дезхлорокетамин
 16. Етилдезхлорокетамин
 17. 2-флуородезхлорокетамин
 18. ADB-4en-PINACA
 19. 4F-ABUTINACA
 20. 5Cl-AB-PINACA
 21. ADB-PINACA
 22. 5F-3,5-AB-PFUPPYCA
 23. MDMB-3en-BUTINACA
 24. 3-метилметкатинон
 25. 3-флуорофенметразин
 26. 6-APB

Включването на посочените вещества в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични се налага с цел поставянето им под контрол, поради наличие на данни за трафика и разпространението им на територията на Република България.

Целта на предложените промени е поставянето на веществата под контрол за осигуряване на съответствие с международните договори, по които Република България е страна, изпълнение на задълженията, въведени от Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез транспониране на Делегирана Директива (ЕС) 2021/802, както и за предотвратяване на трафика и разпространението им у нас.

Очакваният резултат от предлаганите промени е ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата.

Изпълнението на проекта на акт ще се реализира в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и следващите години и не са необходими допълнителни разходи.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена необходимата частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

В съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за период от 30 дни и е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 3.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2021 г. 12:37:38 ч.
ивето2020

Въпрос

Как ще бъде проследяван контролът от страна на правоприлагащите органи - процесът е доста всеобхватен, ще има ли нови структурни промени или ще се разчита на настоящите?