Обществени консултации

Проект на Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника

Причини, които налагат изменението и допълнението

С изменението и допълнението на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ) законодателят създаде съсловни организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Със закона се уредиха двете нови съсловни организации – Българска асоциация на зъботехниците и Българска асоциация на помощник-фармацевтите, условията за упражняване на съответната професия, функциите на всяка от съсловните организации, тяхното устройство, регионални органи и колегии, членството правата и задълженията на лицата с професионална квалификация зъботехник и помощник-фармацевт. С изменението на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ се възлага на министъра на здравеопазването след приемане, допълване и изменение на Кодекса за професионална етика от Конгреса на съответната съсловна организация  да го утвърди и обнародва в „Държавен вестник“ и да осъществява контрола по спазването му.

Кодексът за професионална етика на специалистите по зъботехника е приет на Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, проведен на 31.05.2019 г., изменен и допълнен е на Извънредния Конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, проведен на 04.09.2021 г.

Цел на проекта

Целта на проекта на Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника е да се регламентират общите етични правила за упражняване на професията на зъботехника, да представи дейността на зъботехника, да посочи неговите професионални права и задължения, да регулира взаимоотношенията с лекарите по дентална медицина и отношенията между членовете на съсловието.

Професията „зъботехник“ е регулирана медицинска професия, тъй като е от съществено значение за живота и здравето на хората.

Очаквани резултати от приемането на проекта Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника   

С проекта се регламентират етичните правила при предоставяне на зъботехнически услуги. Кодексът очертава кръга на професионалните дейности на зъботехниците, пречупен през призмата на етичните норми. Спазването на етичните правила от лицата, упражняващи зъботехническа професия ще е допълнителна гаранция за качеството на зъботехническите услуги и ще дава измерим критерий за оценка на предоставената здравна грижа.

Справка към 31.05.2021 г. от регистъра на зъботехниците, публикуван на страницата на Българската асоциация на зъботехниците в интернет сочи, че в съсловната организация членуват 1 541 зъботехници, които ще са адресати на Кодекса за професионална етика. Справка към 24.11.2021 г. в регистъра на лекарите по дентална медицина, публикуван на страницата на Българския зъболекарски съюз, показва, че в страната са регистрирани 10 152 лекари по дентална медицина. В професионалните си отношения с тях зъботехниците ще съблюдават нормите на Кодекса за професионална етика на специалистите по зъботехника.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Кодекса за професионална етика на зъботехниците

За приложението на предлагания проект няма да бъдат необходими средства от държавния бюджет или други организации.

Анализ за съответствие на проекта на Кодекса за професионална етика на зъботехниците с правото на Европейския съюз

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за този Кодекс, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, които са предмет на проекта на Кодекса, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, параграф 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 6.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари