Обществени консултации

Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032

Проектът на „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.“ формулира визия за създаване и поддържане на устойчива система за развитие и усъвършенстване на човешките ресурси, която да гарантира ефективно функциониране на ядрения сектор.

След анализ на състоянието на човешките ресурси в ядрената сфера са формулирани предизвикателствата, стратегическите цели и дейностите за тяхното постигане. Основната цел е да се преодолее несъответствието между потребностите на сектора от кадри и наличието на такива.

Стратегията се отнася за всички етапи на функциониране на ядрените технологии – етапа на строителство, на експлоатация, на извеждане от експлоатация, съхранението на отработеното ядрено гориво.


Дата на откриване: 9.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 декември 2021 г. 11:24:50 ч.
ивето2020

Предложения за увеличаване на интереса на младите към ядрената сфера

За да бъде подобрен подборът и назначаването на държавни служители в тази област е необходимо да се промени начинът на назначаването на служители. Провеждането на конкурс да се замени с назначаването по мобилност, тъй като този подход е по-динамичен, лесен и отворен за младите хора, няма да се провеждат задължителни тестове, които намаляват интереса и утежняват желанието на младите към тази професия; ще има събеседване, а не субективно интервю и цялата процедура ще бъде значително по-улеснена и отворена към младите. Разходите ще бъдат значително по-малко и ще може да се отделят повече финансови стимули както за мотивация на служителите, така и за подобряване на техническата база.

Също така, за да бъде повишена мотивацията и заинтересоваността на студентите към тази сфера, ще е необходимо да започне задълбочен процес по провеждане на разяснителни кампании, на които да бъдат обяснени ползите от професията; могат да бъдат поканени завършили студенти и експерти, които също да се включат и по този начин да се даде повече гласност на ядрената сфера и професиите, които влизат в нея.

23 декември 2021 г. 16:58:37 ч.
MladenMitev

Препоръки от Българското ядрено дружество

За да бъде повишен ефектът от разглежданата стратегия предлагаме:

Текстът на стр. 50 да се прецизира на „Повишаване броя на учебните часове по природни науки в началното и средно образование. В областта на ядрените науки да се преподават обективно спецификите на технологията, а не тя да се показва като опасна, вредна и конкурентна на ВЕИ по отношение на производството на енергия, каквато е преобладаващата тенденция в настоящите учебници“. 
Следва да бъде препоръчано и по-задълбочено запознаване с радиоактивността около нас и сравнение между природната и техногенната такава.
 
Според нас текстът на стр.31 „недостатъчна регулация и контрол на качеството на образованието“ е твърде общ и като цяло няма отношение към причините за отлива на студенти, освен ако не се прецизира по следния начин „недостатъчна регулация и контрол на качеството на основното и средното образование, което препятства увереността на кандидатстудентите по отношение на способността им да се справят с материала, преподаван в „ядрените“ специалности“ 
 
В „Силни страни“ на стр. 53 да се добави на първо или второ място „Съществува напълно изградена ядрена инфраструктура, включваща регулаторни, академични, експлоатиращи, поддържащи и неправителствени организации.“
 
В „Слаби страни“ на стр. 54 да се добави „Недостатъчна комуникация на национално ниво вътре в ядрената инфраструктура и по-специално между държавните институции и експлоатиращите организации от една страна и НПО от друга.“
 
Във „Възможности“ на стр. 55 да се добавят: 
      - „Използване на напълно изградената ядрена инфраструктура за привличане на вниманието на младите хора към ядрената наука.“
      - „Привличане за участие в обществена дейност на добри специалисти от практиката.“
 
В „Заплахи“ на стр. 57 да се добави „Недостатъчен интерес за обществена дейност в специалистите.“ 
 
Текстът на дейност 2.5. на стр.59 да се промени на „Създаване в гр. Козлодуй на Център за професионално обучение за придобиване на квалификация по технически специалности, приложими в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП РАО, с дневна, самостоятелна или дистанционна форма на обучение в гр. Козлодуй, с изнесени учебни бази и в други градове.“ По наше мнение са необходими такива бази и в градовете София, Плевен, и Враца, като по този начин може да се използва стремежа на хората към мобилност.
 
Текстът на стр. 60 да се прецизира на „Подкрепа на неправителствените организации, работещи в ядрената сфера, в ролята им на медиатор за обмен на знания и информация между различните субекти на ядрената инфраструктура, както и между ядрената общност и обществото на национално ниво.“, като по този начин ще се осигури реално включване на ниво "Партньорство" на независимите граждански сдружения в разглеждания процес.
 
Текстът на Дейност 7.3.да се промени на  „Насърчаване от страна на държавата на работодателите за координирани действия съвместно с неправителствените организации от ядрената сфера, с цел развитие на човешките ресурси.“, като по този начин ще се осигури реално включване на ниво "Партньорство" на независимите граждански сдружения в разглеждания процес.
 
В т.8.3. „Мониторинг на изпълнението“ е осигурено участието на НПО в процесите на създаване и провеждане на разглежданите политики. Предлагаме да бъде предвидено засилване на участието на гражданското общество и в процесите на мониторинг на тези политики, напр. чрез периодично представяне на напредъка на форуми на НПО, покани за изготвяне на становища по постигнатия напредък и др.
 

23 декември 2021 г. 17:00:55 ч.
MladenMitev

Препоръки от Българското ядрено дружество

Текстът на стр. 50 да се прецизира на „Повишаване броя на учебните часове по природни науки в началното и средно образование. В областта на ядрените науки да се преподават обективно спецификите на технологията, а не тя да се показва като опасна, вредна и конкурентна на ВЕИ по отношение на производството на енергия, каквато е преобладаващата тенденция в настоящите учебници“. 
Следва да бъде препоръчано и по-задълбочено запознаване с радиоактивността около нас и сравнение между природната и техногенната такава.
 
Според нас текстът на стр.31 „недостатъчна регулация и контрол на качеството на образованието“ е твърде общ и като цяло няма отношение към причините за отлива на студенти, освен ако не се прецизира по следния начин „недостатъчна регулация и контрол на качеството на основното и средното образование, което препятства увереността на кандидатстудентите по отношение на способността им да се справят с материала, преподаван в „ядрените“ специалности“ 
 
В „Силни страни“ на стр. 53 да се добави на първо или второ място „Съществува напълно изградена ядрена инфраструктура, включваща регулаторни, академични, експлоатиращи, поддържащи и неправителствени организации.“
 
В „Слаби страни“ на стр. 54 да се добави „Недостатъчна комуникация на национално ниво вътре в ядрената инфраструктура и по-специално между държавните институции и експлоатиращите организации от една страна и НПО от друга.“
 
Във „Възможности“ на стр. 55 да се добавят: 
   - „Използване на напълно изградената ядрена инфраструктура за привличане на вниманието на младите хора към ядрената наука.“
   - „Привличане за участие в обществена дейност на добри специалисти от практиката.“
 
В „Заплахи“ на стр. 57 да се добави „Недостатъчен интерес за обществена дейност в специалистите.“ 
 
Текстът на дейност 2.5. на стр.59 да се промени на „Създаване в гр. Козлодуй на Център за професионално обучение за придобиване на квалификация по технически специалности, приложими в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и ДП РАО, с дневна, самостоятелна или дистанционна форма на обучение в гр. Козлодуй, с изнесени учебни бази и в други градове.“ По наше мнение са необходими такива бази и в градовете София, Плевен, и Враца, като по този начин може да се използва стремежа на хората към мобилност.
 
Текстът на стр. 60 да се прецизира на „Подкрепа на неправителствените организации, работещи в ядрената сфера, в ролята им на медиатор за обмен на знания и информация между различните субекти на ядрената инфраструктура, както и между ядрената общност и обществото на национално ниво.“, като по този начин ще се осигури реално включване на на ниво "Партньорство" на независимите граждански сдружения в разглеждания процес.
 
Текстът на Дейност 7.3.да се промени на  „Насърчаване от страна на държавата на работодателите за координирани действия съвместно с неправителствените организации от ядрената сфера, с цел развитие на човешките ресурси.“, като по този начин ще се осигури реално включване на ниво "Партньорство" на независимите граждански сдружения в разглеждания процес.
 
В т.8.3. „Мониторинг на изпълнението“ е осигурено участието на НПО в процесите на създаване и провеждане на разглежданите политики. Предлагаме да бъде предвидено засилване на участието на гражданското общество и в процесите на мониторинг на тези политики, напр. чрез периодично представяне на напредъка на форуми на НПО, покани за изготвяне на становища по постигнатия напредък и др.