Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

Информационният център на Министерството на отбраната (ИЦМО) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната за осъществяване на информационната политика на Министерството на отбраната чрез използване възможностите на военните печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация.

Основните функции на ИЦМО са определени в ПМС № 5 на Министерския съвет от 21.01.2014 г. и Правилника за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната.

При създаването на Информационния център на Министерството на отбраната, като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната през 2014 г., във функционалните задължения на главния юрисконсулт са вменени и тези по осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в Центъра.

С оглед създаването на по-добра организация на работния процес,  предлагам да отпаднат функциите по осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в Центъра от Главния юрисконсулт и да бъде разкрита нова длъжност ,,Финансов контрольор‘‘.   Това няма да доведе до увеличаване на общата численост на персонала, посочена в чл. 5, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната, тъй като новата длъжност се предлага за сметка на съществуваща щатна бройка, която не е заета към настоящия момент. Предвид факта, че функциите на главния юрисконсулт са изрично уредени в чл. 8 от посочения правилник се налага прецизирането на разпоредбата и създаването на нов чл.8а, в който се  определят функциите на финансовия контрольор, в съответствие с чл. 13, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

 

 


Дата на откриване: 9.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари