Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Към настоящия момент е обоснована необходимост от изменения и допълнения в закона с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския Парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.


Дата на откриване: 13.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 януари 2022 г. 12:36:02 ч.
NSEOP

Становище на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) по проекта

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Водени от мисията си да подпомагаме чрез експертни становища нормотворческия процес, с настоящото представяме на Вашето внимание становището на НСЕОП по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Като организация, която изразява позицията на експертната общност в областта на обществени поръчки, намираме за необходимо с обсъждания проект да се добавят разпоредби в ЗУСЕСИФ (в Раздел IV. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ, или на друго подходящо място в акта), с които изрично се указва, че:

1. Централното координационно звено, органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ нямат право да изискват от кандидатите и бенефициентите предоставянето на информация, както следва:

а) която е публикувана в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/) и до която възложителят на обществената поръчка е предоставил достъп при спазването на ЗОП и ППЗОП,

б) която е оповестена в други публични регистри, информационни системи и електронни бази данни със свободен достъп в Интернет.

2. В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) не следва да се въвежда и събира информация, която е налична в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, в публични регистри (включително и Регистъра на обществените поръчки), информационни системи и електронни бази данни, както и профили на купувача по чл. 36а от ЗОП, освен ако от съответния бенефициент/ възложител не е предоставена своевременно оторизация за достъп до платформата от проверяващите лица или не е предоставен публично достъпен линк за тази информация в платформата.

Обосноваваме предложението си с необходимостта от създаване на нормативни, организационни и технически предпоставки за постигане на максимална ефективност на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Фактор за постигане на тази цел безспорно е и намаляването на административната тежест на бенефициентите, в т. ч. при прилагане на дължимия ред за възлагане на обществени поръчки. Убедено вярваме, че за целта следва да се избягва въвеждането на задължения за предоставяне на публично достъпна информация, както и дублирането на информация в публични регистри, информационни системи и електронни бази данни, каквито са ИСУН и ЦАИС ЕОП. Подобна промяна ще е в продължение и потвърждение на държавната политика за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, която намира израз и в ключови разпоредби от националното законодателство, в т.ч. чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. По този начин ще се гарантират и принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало, ефективността на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране.

 Изразяваме надежда, че ще срещнем подкрепа и разбиране за направеното конструктивно предложение, като с това ще утвърдим принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на националното законодателство.

Защото възлагаме надежди за едно по-добро общо бъдеще!

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО СТОЯНОВ      

ГЛ. СЕКРЕТАР НА НСЕОП