Обществени консултации

Проект на Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) разработи проект на Устройствен правилник на Комисия за защита на конкуренцията.

Устройственият правилник на КЗК е подзаконов нормативен акт, чието приемане от комисията е регламентирано в чл. 8, ал. 1, т.14 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Към момента комисията прилага Устройствен правилник, приет с решение на КЗК от 12.02.2009 г., който е претърпял неколкократни изменения и допълнения, включително и по отношение на правомощията на КЗК и някои материално-правни разпоредби. С последните изменения и допълнения ЗЗК, в сила от 26 февруари 2021 г., правомощията на Комисия за защита на конкуренцията са разширени и допълнени, което налага и значителни изменения в Устройствения правилник на комисията. Поради това е целесъобразно да бъде приет изцяло нов Устройствен правилник на комисията, който да е в съответствие с разпоредбите на ЗЗК и да регламентира по систематичен и консистентен начин изпълнението на правомощията на КЗК.


Дата на откриване: 20.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 декември 2021 г. 00:55:22 ч.
ангел марков

При централизираното топласнабдяване, вместо пазар е установена забранената с чл.70 ЗЗППТ принудитео

Комисията не иска да признае, че при централизираното топлоснабдяване в сгради етажна собствест, с колективно измерване на количеството с един общ топломер в абонатната станция, не само че не съществува пазар на топлината, прилагат се масово злоупотреби с монополното положение, като резултат от прилагане на неистинския подзаконов акт "общи условия за продажба на топлинна енергия", изготвен от търговските дружества и одобрен по криминален начин от КЕВР - решенията за одобряването им не са публикувани в "Държавен вестник" и не са влезли в сила.

Търговските дружества топлофикация, изготвят несъществуващ в ЗЕ/неистински акт "общи условиия за продажба", в който си записват несъществуващо в ЗЕ/криминално задължение - "Продавачът е длъжен да доставя в абонатната стнация топлинна енергия в съответствие с топлинните товари на сградните инсталации", при което: абонатната станция фактически и юридически е собственост на монополиста; доставката в абонатната станция е само вътрешен оборот за монополиста, който изключва съществуването на пазар на топлината - злоупотреба с монополното положение; разпределянето на вътрешния оборот за заплащане от "клиентите" по същество представлява принудителна продажба, забранена с чл.70 ЗЗППТ.

ЗЗК, наредбата и правилника си остават формални документи, след като в последните 30 години, топлофикациите необезпокоявани от никого, прилагат забранена търговска практика "принудителна продажба"