Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. и доп., бр. 28 от 2021 г.) (Наредба № 54) е издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя техническите изисквания към оборудването на морските кораби, процедурите за оценяване на съответствието, прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания, условията и реда за нотифициране на органи за извършване на оценяване на съответствието на морското оборудване.

 С наредбата са въведени изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ, L 257/146 от 28 август 2014 г.).

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 на Комисията от 30 април 2021 г. за изменение на приложение III към Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване по отношение на приложимия стандарт за лабораториите, използвани от органите за оценяване на съответствието на морско оборудване (ОВ, L 261 от 22.07.2021 г.) (Делегирана директива (ЕС) 2021/1206).

Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 е приета във връзка с актуализацията на стандарт EN ISO/IEC 17025, който се прилага по отношение на изпитвателните лаборатории, използвани за целите на оценяването на съответствието на оборудването на морските кораби. Съгласно Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 актуалната версия на стандарта „EN ISO/IEC 17025:2017“ заменя предишната версия „EN ISO/IEC 17025:2005“.

С § 1 от проекта се предлага изменение на чл. 31, т. 17 от Наредба № 54 в съответствие с изменението на посочения стандарт.

На следващо място, във връзка с въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 се предлага създаване на § 2а от Допълнителните разпоредби на наредбата, в който се посочва, че с наредбата се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 на Комисията от 30 април 2021 г. за изменение на приложение III към Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване по отношение на приложимия стандарт за лабораториите, използвани от органите за оценяване на съответствието на морско оборудване.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 41 от 2021г.) е изготвена Таблица за съответствие с Делегирана директива (ЕС) 2021/1206. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Изменението на Наредба № 54 не оказва въздействие върху държавния бюджет.

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Предвид определения срок за въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 в българското законодателство (31.01.2022 г.) и с оглед избягване на процедура за нарушение срещу Република България по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно нетранспониране в срок на разпоредбите на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206, на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с горецитираните документи и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева,
Старши експерт,
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”,
ИА „Морска администрация”,
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg,
Тел.: 0879 829735


Дата на откриване: 22.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари