Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.

Проектът е изготвен в изпълнение на мярка № 80 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г.

С Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015г., бр. 59 от 2018г. и бр. 86 от 2020 г.) (наредбата) се определят условията, редът и видът за предоставяне на речни информационни услуги за корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България и за международен обмен на речни информационни данни.

Принципите, техническите указания и спецификациите за предоставяне на речни информационни услуги са уредени в регламентите, посочени в чл. 8, ал. 2 от наредбата.

С предложения проект се цели привеждане на изискванията на наредбата в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 на Комисията от 17 септември 2019 г. относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване и за отмяна на Регламент (ЕС) № 164/2010 (ОВ L 273/1 от 2019 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744).

С оглед прилагане на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 се предлага следното изменение и допълнение на чл. 8, ал. 2 от наредбата:

1) отмяна на т. 4. „Регламент (ЕС) № 164/2010 на Комисията от 25 януари 2010 г. относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване, посочени в член 5 от Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (ОВ, L 57 от 2010 г.), тъй като с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 е отменен Регламент (ЕС) № 164/2010“;

2) създаване на т. 10 „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 на Комисията от 17 септември 2019г. относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване и за отмяна на Регламент (ЕС) № 164/2010 (ОВ, L 273/1 от 2019 г.)“, тъй като техническите спецификации за електронно корабно отчитане при вътрешното корабоплаване са посочени в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 и съответно с чл. 8, ал. 2, т. 10 се препраща към приложимия регламент.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., изм., бр. 41 от 2021г.) и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е приложено становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена одобрена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева,
Старши експерт,
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”,
ИА „Морска администрация”,
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg,
Тел.: 0879 829735
 

 


Дата на откриване: 22.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари