Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с недостатъчното кадрово обезпечаване на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към министъра на правосъдието. Причините за това са следните:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), Бюрото по защита при главния прокурор се преобразува в самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието (Бюрото по защита).         

С § 33 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЗЛЗВНП са направени промени в чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) относно правомощията на ГДО към министъра на правосъдието. Според тези промени, на ГДО е възложено да организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

С настоящия проект на Постановление на Министерския съвет се предвижда намаляване на числеността на Бюрото по защита с 25 щатни бройки, които се прехвърлят  в Главна дирекция „Охрана“.

 


Дата на откриване: 23.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари