Обществени консултации

Проект на Инструкция за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението

Изготвянето на предлагания проект на Инструкция за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението цели усъвършенстване на нормативната уредба в МВР, свързана с осъществяване на дейността по териториалното обслужване на населението от полицейските органи от териториална полиция в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Тъй като промените, които се предлагат са многобройни е предложен изцяло нов проект на Инструкция. Като изцяло нов момент се предвижда възможност обслужването на определените райони да се осъществява от екип от служители в зависимост от спецификата и оценката на оперативната обстановка на обслужваната територия. Когато района се обслужва от екип се определя и старши на екипа - служител, заемащ по-висока длъжност или с по-голям професионален опит, в случай че служителите заемат равни длъжности. Всеки служител от екипа изпълнява задачите, възложени му от непосредствения началник, като носи отговорност за тях. Предвижда се воденето на една документация за всеки район, включително в случаите, когато районът се обслужва от екип. Предвидено е отпадане на част от административните дейности на полицейските и младшите полицейски инспектори като по този начин се цели и повишаване на фокуса върху контролната, административнонаказателната и превантивната дейност.


Дата на откриване: 5.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 януари 2022 г. 13:25:40 ч.
instrukcia-tp2022

Проект - проформа

Предложеният проект на Инструкция внася козметични промени и не би оказал съществено въздействие върху досегашната дейност в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението.

            Предложението в чл. 2, ал. 2 до ал. 5 не кореспондира със задачите, които се изпълняват от ПИ и Мл.ПИ. Състоянието на текущата законова и подзаконова нормативна база почти изключва дейности, които биха могли да се изпълняват от един служител. Всичко, което е свързано с контролни функции и административно наказателна дейност изисква наличие на минимум двама служители. Дори връчването на призовка, НП, ел. фиш и т.н. предполага двама служители в случай, че лицето откаже да приеме връчения документ.

            Има съществена разлика между обслужването на райони в столицата, областните градове, по-малките градове и селските райони.

Окрупняването на районите и обслужването им от минимум двама служители би подобрило съществено възможността за изпълнение на задачите по териториално обслужване на населението.

Обслужването на районите от едни служител следва да е в краткосрочна перспектива и по изключение.

            Приветствам идеята за отпадане на ежеседмичните планове на ПИ и Мл.ПИ (същите бяха формални и ненужни).

            Идеята за водене на списъци посочени в чл. 14, ал. 1 на хартия и в папки не би довело до съществена промяна в досегашното положение. Въпросните списъци следва да се водят в електронен вид и да са достъпни за потребители имащи регламентиран достъп и необходимост от ползване на събраната информация.

Конкретен пример:

Води се списък на лица по точка 7 (психично болни лица). ПИ или Мл.ПИ е сам и отсъства. Или са повече служители, но ситуацията е възникнала в извънработно време. Списъка и папката с допълнителна информация са налични, но не са достъпни. Тези, които се нуждаят от информацията (дежурни служители) нямат достъп и не могат да се ползват от събраната информация. Ако въпросните списъци се водят дигитално, този проблем би отпаднал. Освен това много по-лесно се търси и намира информация в електронен вид отколкото на хартия.

Описания в чл. 14, ал. 1, т. 15 Дневник за отразяване на резултатите от извършени проверка на ПИ и Мл. ПИ е чисто формален. Ръководството на дейността на ПИ и Мл.ПИ се извършва от Началник групата/сектора, който е и непосредствен началник и възлага конкретните задачи за изпълнение. Неизпълнението на поставената задача препраща към друга инструкция регламентираща дисциплинарната отговорност. Въпросният дневник се попълва съвсем формално и обслужва по-скоро външни проверяващи, които да отчетат дейност. След външно проверяване,  винаги се изготвя справка за резултатите от проверката. Въпросния дневник няма никакво значение.

Основен проблем при ПИ и Мл.ПИ е разнородността и всеобхватността от дейности, които извършват.

Хенри Файол, известен като „баща на съвременната теория на управлението“ въвежда четиринадесет принципа на управление, като първият от тях е:

  • Разделение на работата: Работата е разделена на малки задачи или работни места, което води до специализация.

На практика служителите от териториална полиция се явяват основния „работен кон” на полицията. Почти няма дейност в която да не участват. Спецификата на териториалното обслужване на гражданите изисква да се обмисли задълбочено какво точно е приоритет в работата и ПИ и Мл.ПИ да се съсредоточат само върху приоритетните задачи.