Обществени консултации

Проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Администрацията на Министерския съвет организира обществени консултации на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ). 

Проектът на Програма НИИДИТ е публикуван и на Единния информационен портал и на страницата на Държавната агенция на научни изследвания и иновации.

Проектът на Програма НИИДИТ е разработен да отговори на стратегическите потребности и приоритети на Република България за прилагането на единна политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускореното икономическо развитие и трансформация на страната. Програмата ще допринесе за изграждането на ефективна и устойчива екосистема на научните изследвания и иновациите, на електронното управление, базирано на данни и на националната киберсигурност за справяне с кризисни и извънредни ситуации. Обвързването на процесите на цифровизация с инвестициите в научни изследвания и иновации ще създаде изцяло нова среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие и преодоляване на национални, териториални и междурегионални предизвикателства.

Интервенциите по Програма НИИДИТ са обединени в следните приоритети:

 

1)       Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема.

В рамките на този приоритет Програмата ще подкрепи действия в няколко направления, чрез които ще адресира слабостите в научноизследователската и иновационна екосистема, ще подобри капацитета, представянето и връзката между отделните нейни елементи и ще повиши ефективността на тяхното взаимодействие, интеграцията им в европейското и глобално пространство за постигне на максимален ефект и резултати в полза на интелигентната икономическа трансформация.

 

2)       Цифрова трансформация на публичния сектор.

Предвидената подкрепа по този приоритет цели да допринесе за дигиталната трансформация на публичния сектор, в чиято основа са данните, събирани и създавани в него, използването и повторното им използване от всички заинтересовани страни – бизнес, научни организации, граждани, неправителствен сектор, администрация, както и тяхната сигурност.

 

3)       Техническа помощ

Подкрепата в рамките на техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за изграждане на капацитет на Управляващия орган, укрепване и развитие на капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на политики в областта на научните изследвания и иновациите и електронното управление, и повишаване на капацитета на бенефициентите за изпълнение на действията по Програма НИИДИТ.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като планираният принос от ЕС е в размер 885 510 000 евро.

Коментари по проекта на Програма НИИДИТ могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: TWG@sari.bg


Дата на откриване: 6.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 7.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 януари 2022 г. 13:29:45 ч.
mayagadzheva

Коментари към новата Програма

Здравейте,

1. Подкрепям създаването на Държавната агенция за научни изследвания и иновации, особено във връзка с Приоритет 1: Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема. Ще има много работа, за да се променят стари разбирания и практики за съжаление, които трябваше да се променят още преди години.

2. Амбициозна програма, добре, но в България все още не са разрешени основни проблеми. Например Тракийски университет гр. Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет все още допуска да се продават учебниците на Воденичаров и съавтори по систематична ветеринарна анатомия без библиография, което си е направо плагиатство. Ветеринарната медицина не започва от него. Това е срамота. Как ще учим бъдещите ветеринарни лекари!? 30г. демокрация и все още не знаем какво е да не се нарушава чуждата интелектуална собственост. Пандемията от Ковид-19, която е зоонозна болест, показа нуждата от добри ветеринарни лекари.

3. Напълно съм съгласна, че има нужда от развитие и засилване на капацитета за научни изследния и иновации, на всички нива, на ниво администрация и на ниво научни работници и др. Определено българските университети имат нужда от помощ. Има толкова много европейски и международни програми, но почти не се кандидатства.

4. Относно Приоритет 2: Цифрова трансформация на публичния сектор, не е взето под внимание, че Държавна агенция електронно управление вече няма да съществува, а ще има ново Министерство на електронното управление. В момента има две обществени консултации по тази тема. В тази връзка и по този приоритет не е много ясно, който какво ще върши. 

5. На страницата на Агенцията е записано - Да приложим модел за координация и допълняемост на регулаторната, стратегическа и оперативната дейности на водещите държавни институции с отношение към сферата – МОН, МИ, ДАНИИ, секторни министерства. - Какъв точно ще е този модел трябва да бъде записано в Програмата, за да няма дублиране на дейности и кой носи отговорност в крайна сметка.

С уважение,

адв. Мая Гаджева

01 февруари 2022 г. 16:36:58 ч.
Асоциация на индустриалния капитал в България

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно проекта на Програма

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) от своето основаване досега последователно работи за подготовката на политики и тяхното изпълнение по насърчаване и подпомагане на инвестициите, научноизследователската и развойна дейност. Сред основните приоритети на Асоциацията през 2022 г. беше изведено поставяне на научноизследователската и развойната дейност като основен приоритет пред България чрез:

·         насърчаване на приложните научни изследвания;

·         подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в предприятията;

·         инвестиции в иновационната и развойната инфраструктура.

Затова работата по разработването на изцяло нова Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. попада във фокуса и интереса на АИКБ, като отблизо следим нейната подготовка и участваме чрез наши представители в тематичната работна група. Считаме, че в качеството си на социален партньор и като най-представителна на национално равнище организация на работодателите ние следва да имаме активно участие в работата на национални иновационни инициативи, в т.ч. Национален съвет по иновации, консултативни работни групи и др.

АИКБ и нейните членове винаги са подкрепяли и ще подкрепят научноизследователски проекти с приложна насоченост в приоритетните области и насърчаване на интеграцията на научните изследвания и производството.

В тази връзка бихме искали да представим на Вашето внимание становище на АИКБ по публикуваната за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерски съвет версия 3.0 на проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ).

Пълният текст на становището е на този линк: https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/02/Stanovishe_AIKB.pdf 

02 февруари 2022 г. 16:38:30 ч.
Alex

Ще има ли ренесанс за българската наука

https://pogled.info/bulgarski/shte-ima-li-renesans-za-balgarskata-nauka.138861

Позволявам си също така да препоръчам да се включи в Програмата наемане на научно-изследователско оборудване, когато проектът изисква специфични измервания, наблюдения. Такова оборудване може да се наеме от ЦВП, инситутите на БАН, което е урегулирано като дейност или от компании засега само чужди, които имат такава дейност. По този начин ще се спестят значителни средства и ще може да се изпълни качественпо конкретния проект. За целта е целесъобразно да се създаде публично предприятие към ДАНИИ, което да поддържа списък с налично оборудване в страната и контакти с чужди фирми, специализирани в тази дейност.

Закон за ПЧП имаше, но ПП"ГЕРБ" го отмени, защото процедурите били много прозрачни. Това е видно от становищата на МФ и Сметната палата от 2016 г.

02 февруари 2022 г. 18:38:44 ч.
Alex

Ще има ли ренесанс за българската наука

https://www.blogger.com/blog/post/edit/2425529716471170697/5176121795468135569

Статията с графиките.

Предвидете обучение "Как да стана иноватор". По иновации се четат лекции вняколко университета, но те имат теоретична, а непрактична насоченост. Засета може би само Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки” предлага такова обучение

 

https://okobg.com/

Д-р инж. АлександърТрифонов

07 февруари 2022 г. 11:08:53 ч.
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб

СТАНОВИЩЕ на Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб относно проекта на Програма

ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ /ДИГИХЪБ/ работи последователно и отдадено за подобряване на цифровия капацитет на предприятията и публичните власти в Югоизточен регион. Сред основните приоритети на ДИГИХЪБ за 2022 г. са:

  • изграждане на мрежа от Европейски цифрови иновационни хъбове на територията на страната, които чрез включването си в мрежата на Европейските цифрови иновационни хъбове да осигури пряка връзка с останалите организации в мрежата за целите на по-бърза дигитална и зелена трансформация на МСП в България;
  • подобряване на връзката между научните организации и бизнеса с цел по-ефективна усвояемост на резултатите от научните изследвания и превръщане на страната ни в "умерен" иноватор - цел, която не можахме да постигнем в предишния програмен период;
  • повишаване на инвестициите в иновационната и развойна инфраструктура.
Нашето становище по отношение на публикуваната за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерския съвет версия 3.0 на проект на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г (ПНИИДИТ) е следното: https://digihub.bg/wp-content/uploads/2022/02/Stanovishte_Programa_inovacii.pdf

07 февруари 2022 г. 16:22:58 ч.
silvia stumpf

Предложение към Проект на Програмата за включване на нов текст към основните типове действия

През изминалия програмен период в ЕС бяха създадени и регистрирани като отговарящи на условия на ЕК 703 дигитални иновационни хъба като центрове от типа „едно гише“ за подпомагане на цифровата трансформация на бизнеса и публичния сектор. Множество различни национални, трансгранични и на европейско ниво програми подкрепиха създаването и утвърждаването на тези центрове, списък на които има тук : https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs. Единствено в  България по нито една оперативна програма не бе предприета подкрепа за създаване на такива центрове.

Конкретното предложение е:

1.     Да се добави към:

Основните типове действия

2.1.1.1. Специфична цел2 — повтаря се за всяка избрана специфична цел, за приоритети, различни от техническа помощ

СЦ (i) Развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на съвременни технологии

Приоритетно направление 2: Трансфер на технологии и знания

(преди „Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)“, стр.53)

Създаване и развитие на национална мрежа от центрове за цифрови иновации в 28-те области в България.

Основната цел на интервенцията е в отговор на предизвикателството за преодоляване на регионалните дисбаланси в подготовката на МСП и публичните институции да отговорят на необходимостта от цифрова трансформация, за намаляване на централизацията и концентрацията и стимулиране на социално-икономическото развитие на отделните райони на страната чрез подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на МСП. Подкрепата се предоставя чрез използване на инструмента Интегриран териториален подход за дейности, заложени в Интегрираните териториални стратегии на ниво NUTS II. Интервенцията осигурява 100% финансиране за първите 3 години на функциониране на ЦИХ. Проектите са в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г. Интервенцията е в координация с останалите интервенции от тази програма и дейностите за цифровизация на предприятията по ПКИП.

2. Да се добави към

„Посочване на специфичните целеви територии, включително планирано използване на териториални инструменти — член 22, параграф 3, буква г), подточка v) от РОР“ , 62 стр.

Типовете дейности включват:1) създаването и развитието на регионални иновационни центрове; 2) изграждане и създаване на специализирана научноизследователска и иновационна инфраструктура като част от развитието на индустриални паркове; 3) подкрепа за проекти за изграждане на регионални дигитални хъбове, успешно преминалите процедурата по селекция на ЕК и получили „Печат за високи постижения“; 4) пилотни инициативи, свързани с подкрепа на нови модели на взаимодействие между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса в съответния район; и 5) подкрепа за иновационни клъстери.

Точка: 6) подкрепа за изграждане на Центрове за цифрови иновации в областните центрове

Пълният текст на предложението е изпратен на посочения мейл.

С уважение: Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция

 

 

07 февруари 2022 г. 16:23:51 ч.
silvia stumpf

Предложение към Проект на Програмата за включване на нов текст към основните типове действия

През изминалия програмен период в ЕС бяха създадени и регистрирани като отговарящи на условия на ЕК 703 дигитални иновационни хъба като центрове от типа „едно гише“ за подпомагане на цифровата трансформация на бизнеса и публичния сектор. Множество различни национални, трансгранични и на европейско ниво програми подкрепиха създаването и утвърждаването на тези центрове, списък на които има тук : https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs. Единствено в  България по нито една оперативна програма не бе предприета подкрепа за създаване на такива центрове.

Конкретното предложение е:

1.     Да се добави към:

Основните типове действия

2.1.1.1. Специфична цел2 — повтаря се за всяка избрана специфична цел, за приоритети, различни от техническа помощ

СЦ (i) Развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на съвременни технологии

Приоритетно направление 2: Трансфер на технологии и знания

(преди „Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)“, стр.53)

Създаване и развитие на национална мрежа от центрове за цифрови иновации в 28-те области в България.

Основната цел на интервенцията е в отговор на предизвикателството за преодоляване на регионалните дисбаланси в подготовката на МСП и публичните институции да отговорят на необходимостта от цифрова трансформация, за намаляване на централизацията и концентрацията и стимулиране на социално-икономическото развитие на отделните райони на страната чрез подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на МСП. Подкрепата се предоставя чрез използване на инструмента Интегриран териториален подход за дейности, заложени в Интегрираните териториални стратегии на ниво NUTS II. Интервенцията осигурява 100% финансиране за първите 3 години на функциониране на ЦИХ. Проектите са в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г. Интервенцията е в координация с останалите интервенции от тази програма и дейностите за цифровизация на предприятията по ПКИП.

2. Да се добави към

„Посочване на специфичните целеви територии, включително планирано използване на териториални инструменти — член 22, параграф 3, буква г), подточка v) от РОР“ , 62 стр.

Типовете дейности включват:1) създаването и развитието на регионални иновационни центрове; 2) изграждане и създаване на специализирана научноизследователска и иновационна инфраструктура като част от развитието на индустриални паркове; 3) подкрепа за проекти за изграждане на регионални дигитални хъбове, успешно преминалите процедурата по селекция на ЕК и получили „Печат за високи постижения“; 4) пилотни инициативи, свързани с подкрепа на нови модели на взаимодействие между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса в съответния район; и 5) подкрепа за иновационни клъстери.

Точка: 6) подкрепа за изграждане на Центрове за цифрови иновации в областните центрове

Пълният текст на предложението е изпратен на посочения мейл.

С уважение: Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция