Обществени консултации

Проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Администрацията на Министерския съвет организира обществени консултации на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ). 

Проектът на Програма НИИДИТ е публикуван и на Единния информационен портал и на страницата на Държавната агенция на научни изследвания и иновации.

Проектът на Програма НИИДИТ е разработен да отговори на стратегическите потребности и приоритети на Република България за прилагането на единна политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускореното икономическо развитие и трансформация на страната. Програмата ще допринесе за изграждането на ефективна и устойчива екосистема на научните изследвания и иновациите, на електронното управление, базирано на данни и на националната киберсигурност за справяне с кризисни и извънредни ситуации. Обвързването на процесите на цифровизация с инвестициите в научни изследвания и иновации ще създаде изцяло нова среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие и преодоляване на национални, териториални и междурегионални предизвикателства.

Интервенциите по Програма НИИДИТ са обединени в следните приоритети:

 

1)       Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема.

В рамките на този приоритет Програмата ще подкрепи действия в няколко направления, чрез които ще адресира слабостите в научноизследователската и иновационна екосистема, ще подобри капацитета, представянето и връзката между отделните нейни елементи и ще повиши ефективността на тяхното взаимодействие, интеграцията им в европейското и глобално пространство за постигне на максимален ефект и резултати в полза на интелигентната икономическа трансформация.

 

2)       Цифрова трансформация на публичния сектор.

Предвидената подкрепа по този приоритет цели да допринесе за дигиталната трансформация на публичния сектор, в чиято основа са данните, събирани и създавани в него, използването и повторното им използване от всички заинтересовани страни – бизнес, научни организации, граждани, неправителствен сектор, администрация, както и тяхната сигурност.

 

3)       Техническа помощ

Подкрепата в рамките на техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за изграждане на капацитет на Управляващия орган, укрепване и развитие на капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на политики в областта на научните изследвания и иновациите и електронното управление, и повишаване на капацитета на бенефициентите за изпълнение на действията по Програма НИИДИТ.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като планираният принос от ЕС е в размер 885 510 000 евро.

Коментари по проекта на Програма НИИДИТ могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: TWG@sari.bg


Дата на откриване: 6.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 7.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 
14 януари 2022 г. 13:29:45 ч.
mayagadzheva

Коментари към новата Програма

Здравейте,

1. Подкрепям създаването на Държавната агенция за научни изследвания и иновации, особено във връзка с Приоритет 1: Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема. Ще има много работа, за да се променят стари разбирания и практики за съжаление, които трябваше да се променят още преди години.

2. Амбициозна програма, добре, но в България все още не са разрешени основни проблеми. Например Тракийски университет гр. Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет все още допуска да се продават учебниците на Воденичаров и съавтори по систематична ветеринарна анатомия без библиография, което си е направо плагиатство. Ветеринарната медицина не започва от него. Това е срамота. Как ще учим бъдещите ветеринарни лекари!? 30г. демокрация и все още не знаем какво е да не се нарушава чуждата интелектуална собственост. Пандемията от Ковид-19, която е зоонозна болест, показа нуждата от добри ветеринарни лекари.

3. Напълно съм съгласна, че има нужда от развитие и засилване на капацитета за научни изследния и иновации, на всички нива, на ниво администрация и на ниво научни работници и др. Определено българските университети имат нужда от помощ. Има толкова много европейски и международни програми, но почти не се кандидатства.

4. Относно Приоритет 2: Цифрова трансформация на публичния сектор, не е взето под внимание, че Държавна агенция електронно управление вече няма да съществува, а ще има ново Министерство на електронното управление. В момента има две обществени консултации по тази тема. В тази връзка и по този приоритет не е много ясно, който какво ще върши. 

5. На страницата на Агенцията е записано - Да приложим модел за координация и допълняемост на регулаторната, стратегическа и оперативната дейности на водещите държавни институции с отношение към сферата – МОН, МИ, ДАНИИ, секторни министерства. - Какъв точно ще е този модел трябва да бъде записано в Програмата, за да няма дублиране на дейности и кой носи отговорност в крайна сметка.

С уважение,

адв. Мая Гаджева