Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се одобрява Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

С решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г. се избра министър на електронното управление, който следва да ръководи отделно министерство. В т. 4 от решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г. е посочено, че се създава Министерство на електронното управление. 

С Устройствения правилник на Министерството на електронното управление се определят правомощията на министъра на електронното управление, организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на електронното управление и на неговите организационни структури и административни звена. 

 


Дата на откриване: 7.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2022 г. 22:34:00 ч.
Дудев

Проект на Устройствен правилник, който нарушава Коалиционносто споразумение

Възразявам срещу създаването на подобни "кухи" структури. 66 служителя за неясно каква ползва за обществото.

Вярно е, че министър Божанов на преговорите застъпваше тезата за липса на необходимост от министерство, но днес вече като министър да предлага подобен устройствен правилник е меко казано неприемливо. Всички важни функции на електронното управление остават извън министерството и може би за изпълнителна агенция, която на практика сега е ДАЕУ. Е защо го закриваме тогава ДАЕУ и уж правим министерство. Отговорът за мен е: За да покаже Божанов, че тезата му за ненужността на министерството е правилна. 

ДАЕУ на практика ще остане, но ще е едно ниво надолу в административната структура. ДАЕУ ще се обезличи още повече, а 66 служителя ще обслужват егото на министър Божанов.

Предлагам да се преразгледа визията за ролята на министерството и наистина както е по Коалиционното споразумение ДАЕУ да прерастне в министерство и да засили ролята си в управлението на държавата.

Едно се прокламираше, друго "шушо-мушо" се прави. Този филм сме го гледали. Божидар Божанов да си носи пълната отговорност за електронното управление, а не да се крие зад изпълнителни агенции и "изпълнителни директори"-бушони. Нали щеше да се оптимизира администрацията, а не да се създават паразитни структури като предложеното министерство.

Да не повдигаме и темата за Информационно обслужване АД и противопоставянето на Ивайло Филипов на съществуването на ДАЕУ, въобще като структура.

Но нали затова се подписа Коалиционното споразумение и приложения към него, за да няма подобни недоразумения.

Г-н Петков - Вие сте на ход. Не допускайте подобно отношение към фундаменталната промяна, която обещахте.

08 януари 2022 г. 22:56:42 ч.
BorisTodorov

Добре платени службици за приближените до Божанов

Дами и господа "Продължаваме подмяната" хайде да се махате от управлението най-после. Обществото не ви желае повече и спрете да пречите на продължаването на промяната.

Предложения проект само създава топли и добре платени службици за приближени до властта.

Считам, че проекта трябва незабавно да се оттегли и да се свика отново работната група по Коалиционното споразумение, за да рамкира функциите, задачите и структурата на договореното Министерство на електронното управление. Явно Божанов не желае да има работещо министерство или няма капацитета да го създаде, щом се подписва под подобни бутафорни проекти. Нека се публикуват и реалните автори на проекта, за да се види дали Божанов е с този капацитет или просто е подведен от службогонци.

09 януари 2022 г. 11:40:07 ч.
mayagadzheva

дори в ГД СМСТ на ЕС, киберсигурността е в един директорат с електроното управление

Здравейте,

Поддържам изграждането на новото министерство, но това е много малко работа за едно министерство. Какво става с киберсигурността, като мисля, че новият министър е специалист в тази област. Киберсигурността е досега в политиките Информационни технологии на преименуваното Министерсво на транспортта и съобщенията и би трябвало да бъде в новото министерство на електронното управление. Дори в структурата на ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия, киберсигурността е в един директорат с електронното правителство - Directorate H

Digital Society, Trust

& Cybersecurity

L. Boix Alonso

90009

като включва 4 отдела - H1 Cybersecurity Technology & Capacity Building, H2 Cybersecurity & Digital Privacy Policy, H2 eHealth, Well-Being & Ageing и H4 eGovernment & Trust

По-долу копирам пак моя коментар към другата Ви консултации за измение на Закона за електронното управление.

Здравейте,

В ПЗР на Проекта на ЗИД на ЗЕУ се предвиждат изменения и допълнения на някои членове на Закона за киберсигурността. Държавна агенция „Електронно управление“ има доста големи правомощия в сферата на киберсигурността, а киберсигурността е приоритет в ЕС.

На 16 декември 2021 г. Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха нова стратегия на ЕС за киберсигурност - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_2391

На 24.11.2021 г. Правителството определи Държавна агенция „Електронно управление“ за национален координационен център за целите на Регламент (ЕС) 2021/887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година. Решението бе взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на киберсигурността - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/MSDAEU

Например как се изменят чл. 17 (1), 18 (1), 19 (1) и др. от Закона за киберсигурността свързани с координиращата и др. роли на Държавна агенция „Електронно управление“.

Трябва да се изясни ролята на новото Министерство на електронното управление в сферата на киберсигурността.

С уважение,

адв. Гаджева

13 януари 2022 г. 11:44:23 ч.
Aleksieva

Проект на Успройствен правилник на МЕУ

Здравейте, 

Приветствам промените, когато те са конструктивни и смислени. В тази връзка, целта на създаване на МЕУ би имало положителна роля ако наистина както в повечето европейски държави функционира електронно правителство. Много важно, обаче е да не се пропускат основни приоритети като мрежовата и информационна сигурност и киберсигурността още повече, че непрекъснато нарастват заплахите от инциденти по МИС и превенцията за тях е от първостепенна важност. 

Никъде в проекта на УП на МЕУ не се споменава за МИС и киберсигурност. Киберсигурността е ключова политика в изграждането на Електронното управление и не бива да се пренебрегва ролята на специалистите и служителите с тези компетентности, които и без това са малко. 

Г-н Божанов, считам че в този вид има основен пропуск в УП и не трябва да се допуска. Предполагам, че след съгласуване с администрациите ще има и други на моето мнение.

 

14 януари 2022 г. 10:07:32 ч.
DanielIvanov

Предложения за Проекта за Устройствен правилник

Предвид правилата на законодателната юридическа техника и Закона за нормативните актове (ЗНА) би следвало част от разпоредбите в Проекта за Устройствен правилник да бъдат в Закона за електронното управление. Например:

чл.2 - чл. 14 - това са общи норми, които следва да бъдат в Закон, а не в Правилник;

чл. 19 - 21 - отново имаме общи норми;

Няма ли да по-целесъобразно и икономично председателят на ДАЕУ да бъде на пряко подчинение на министъра на електронното управление и да бъде назначаван от него, вместо от МС? Голяма част от правомощията на председателя на ДАЕУ съгласно чл. 7в от ЗЕУ в момента се дублират с посочените в чл. 5 от Проекта за Устройствен правилник. За да бъде спестено време и да се започне с реалната работа, смятам, че е по-удобно и целесъобразно да се използва сегашната уредба на ЗЕУ максимално.

14 януари 2022 г. 12:27:08 ч.
KStoychev

Несъответствие на УП с НМИМИС. Предложения за допълване/изменение.

Здравейте,

Предложеният за обществено обсъждане Устройствен правилник на министерството на електронното управление е в несъответствие с НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (Приета с ПМС № 186 от 26.07.2019 г., обн., ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.) и следва да бъде изменен.

Мотиви в подкрепа на изказаното твърдение:

Съгласно чл. 3(2) от НМИМИС

(2) Лицето по ал. 1 (ръководителят на субекта = Министърът на електронното управление) определя служител или административно звено, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност, като:

1. служителят или звеното, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност, е на пряко подчинение на административния орган, съответно на ръководителя на Субекта, по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 с цел пряко информиране за състоянието и проблемите в мрежовата и информационната сигурност;

В предложения за обществено обсъждане Устройствен правилник на министерството на електронното управление и по-конкретно в „Глава трета. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО. Раздел I. Общи положения“ не е предвидена минимум една позиция на служител, отговарящ за мрежовата и информационната сигурност, чиито препоръчителни функции са описани в приложение № 6 към НМИМИС.

Във връзка с гореизложеното следва:

  1. В „Глава трета. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО. Раздел I. Общи положения“ да се включи допълнителен текст за служител по мрежова и информационна сигурност, както и да се опишат неговите функции.

или

  1. Изрично да се посочи, че някой/някое от вече описаните служители/звена, на пряко подчинение на министъра на електронното управление ще изпълнява функциите и на служител/звено, отговарящ/о за мрежовата и информационната сигурност.

С уважение,

Красимир Стойчев, ИТ в ДА.

14 януари 2022 г. 13:32:55 ч.
KStoychev

Предпоставка за висок корупционен риск

Изразявам становище, че обособяването на обща администрация в една единствена дирекция „Административно- правно обслужване“ не е целесъобразно и организирането на такъв тип структура за обща администрация е предпоставка за висок корупционен риск при осъществяването на дейността й по възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключени договори.

Мотиви в подкрепа на гореизказаното твърдение:

Съгласно „Раздел VII. Обща администрация“ дирекция „Административно- правно обслужване“ изпълнява разнородни функции в областите правно обслужване, човешки ресурси, административно обслужване, информационно обслужване, информационни и комуникационни технологии и деловодна дейност, финансово-стопанска дейност, обществени поръчки, управление на собствеността.

В класическия случай на процес на подготовка и обявяване на обществена поръчка се предполага, че директор АПО ще е инициатор на процеса по подготовка на ОП със съответна техн. спецификация, критерии за подбор и избор и т.н., същият директор ще се самопровери по отношение на финансовите процедури, ще потвърди собствената си правотата относно ЗОП, ЗЗД и др. При последващото много вероятно успешно възлагане директорът ще има възможхост да упражни „подходящия“ контрол. Дори да се предположи, че се разпише и приеме процедура горепосочените стъпки/процеси да се изпълняват от различни длъжностни лица, то те ще са служители на дирекцията, съответно подчинени на директора на дирекция АПО, които има неотменимо право да им зададе подходящи или „подходящи“ насоки на работа.

Считам, че предложената в устройствения правилник дирекция АПО следва да се раздели административно в минимум две дирекции:

  1. в едната да са инициаторите на разходите, явяващи се в последствие получатели на доставки/услуги (управление на собствеността, административното обслужване, информационното обслужване, информационните и комуникационни технологии и деловодната дейност);
  2. , а в другата да са служителите/звената, имащи контролни и валидиращи на ниво правна рамка (финансово-стопанска дейност, обществени поръчки, правно обслужване);
  3. човешки ресурси в 1 или в 2.

С уважение,

Красимир Стойчев, ИТ в ДА

 

14 януари 2022 г. 13:33:28 ч.
mayagadzheva

Допълнителен коментар

Здравейте,

Как новото Министерство на електронното управление ще работи с новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ)? В момента има също и обществена консултация относно новия Проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6564

Приоритет 2)       Цифрова трансформация на публичния сектор. - Предвидената подкрепа по този приоритет цели да допринесе за дигиталната трансформация на публичния сектор, в чиято основа са данните, събирани и създавани в него, използването и повторното им използване от всички заинтересовани страни – бизнес, научни организации, граждани, неправителствен сектор, администрация, както и тяхната сигурност.

Кой точно какво ще върши не е много ясно ? Как ще се избегне дублиране ?

С уважение,

адв. Мая Гаджева

 

20 януари 2022 г. 14:46:14 ч.
georgiyy

Електронното управление в България ?

Здравейте,

Защо не се ползва чуждият натрупан опит в сферата на “Електронното управление“(Ю.Корея, Естония и др.) ? Не е ли по-удачно тази политика да се осъществява от Вицепремиер или дори Министър-председателя на България, за да се постигнат оптимално най-добри резултати ?

                Успех !

21 януари 2022 г. 13:24:20 ч.
enikolova

ПредложениЯ за редакция в УП на МЕУ

С цел прецизиране и недопускане на повтарящи се дейности на служители в МЕУ считам, че т.3 на чл. 31, ал.1 от представения проект за УП на МЕУ  се съдържа във функциите на финансофия контрольор, разписани в  чл.26 от представения УП. Следва да се прецизира този текст като се съобрази със закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор, утвърдени със заповед  на министъра на финансите № ЗМФ 184/06.03.2020 г. Предлагам следната формулировка: „Осъществява предварителна и текуща  ефективна и законсъобразна организация, изпълнение и последваща вътрешна финансова отчетност по:“. Обръщам внимание, че в  §.1 от допълнителните разпоредби на ЗФУКПС изрично са изброени легалните дефиниции.

Считам, че с цел яснота и прозрачност в работата на администрацията на бъдещото МЕУ  би било добре да се детайлизират дейностите в Раздел IX -  Организация на работата в министерството в частта, касаеща издаването на вътрешни правила за организация на дейностите в Министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби, отговорността на директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, реда и начина за отчитането на  работното време на служителите, приемното време на органите на власт, оповестяването му, както и реда и начина за разглеждане на предложенията и сигналите.

21 януари 2022 г. 13:24:22 ч.
enikolova

ПредложениЯ за редакция в УП на МЕУ

С цел прецизиране и недопускане на повтарящи се дейности на служители в МЕУ считам, че т.3 на чл. 31, ал.1 от представения проект за УП на МЕУ  се съдържа във функциите на финансофия контрольор, разписани в  чл.26 от представения УП. Следва да се прецизира този текст като се съобрази със закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор, утвърдени със заповед  на министъра на финансите № ЗМФ 184/06.03.2020 г. Предлагам следната формулировка: „Осъществява предварителна и текуща  ефективна и законсъобразна организация, изпълнение и последваща вътрешна финансова отчетност по:“. Обръщам внимание, че в  §.1 от допълнителните разпоредби на ЗФУКПС изрично са изброени легалните дефиниции.

Считам, че с цел яснота и прозрачност в работата на администрацията на бъдещото МЕУ  би било добре да се детайлизират дейностите в Раздел IX -  Организация на работата в министерството в частта, касаеща издаването на вътрешни правила за организация на дейностите в Министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби, отговорността на директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, реда и начина за отчитането на  работното време на служителите, приемното време на органите на власт, оповестяването му, както и реда и начина за разглеждане на предложенията и сигналите.