Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Приложимият към момента Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове определя Централното координационното звено като специализирана администрация, която подпомага заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ. Тази функционална подчиненост е в противоречие с формулираната от изпълнителната власт държавна политика по отношение управление на средствата от ЕСИФ и оптимизация на администрацията и взетото от Министерския съвет решение за структурни и други промени в  централната администрация на изпълнителната власт.

Във връзка с посоченото са предприети действия за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С проекта се цели постигане на съответствие с новата структура на Министерския съвет и синхронизация на действията, ефективност и оптимизиране на администрацията.

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 14.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2022 г. 13:46:52 ч.
bgdnmilev

Лишаване на ЦКЗ от оперативна независимост

Настоящата функционална подчиненост на Централното координационно звено е обусловена и от факта, че то е програмен оператор на Фонда за техническа помощ и Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Изпълнението на тези функции от дирекция в Министерство на финансите е недопустимо от гледна точка на оперативната независимост, защото в министерството са Сертифициращия орган по горепосочените фондовете (дирекция „Национален фонд“) и Одитния орган (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“), т.е. звеното, което извършва/администрира разходите (Централното координационно звено) и звената, които осъществяват контрол, а и са бенефициенти по Фонда за техническа помощ, ще бъдат концентрирани в едно ведомство.