Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа

С проектът на постановление на Министерския съвет се предвижда приемането на устройствените правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа, създадени вследствие на разделяне на Министерството на икономиката, в изпълнение на т.2 на Решението на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.). С проекта на акт се осъществяват и част от структурните промени в централната администрация на изпълнителната власт, предвидени в Решение на Министерския съвет №892 от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт. Чрез предвидените в нормативните разпоредби на проекта на постановление и на приеманите с него проекти на устройствени правилници се преразпределят правомощия от материалната компетентност на министъра на икономиката, които следва да бъдат поети съответно от министъра на икономиката и индустрията и от министъра на иновациите и растежа, респективно разпределени между министрите на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа. Включени са разпоредби, регламентиращи правоприемството по отношение на закриващата се Държавната агенция за научни изследвания и иновации и преминаващите към Министерството на иновациите и растежа административни структури на преобразуваното Министерство на икономиката, както и разпределението на активите, пасивите, правата и задълженията, свързани с дейността на преобразуваното Министерство на икономиката.


Дата на откриване: 18.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 1.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2022 г. 20:41:47 ч.
andolito

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРОЕКТ НА ПМС за приемане на Устройствени правилници НА МИИ И МИР

На 27.1.2022 година ние АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ПОДАДОХМЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ПМС ЗА ПРАВИЛНИЦИ НА МИИ И МИР. 

Първо. Взразяваме и искаме отпадане на текстове на чл.1, член2, член 3(1), член 4  и член 5(1)член2, член 3(1), член 4  и член 5(1) на Проект на ПМС

ПРЕДЛАГАМЕ 

 • Министър Нинова ДА Е „МИНИСТЪР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ“, А МИИ ДА Е ОБОСОБЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА –НАПРАВЛЕНИЕ НА Министерство на икономиката(МИ).
 • Министър Лорер ДА Е „МИНИСТЪР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ“, А МИР ДА Е ОБОСОБЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА –НАПРАВЛЕНИЕ НА Министерство на икономиката(МИ)​

​Второ  Взразяваме и искаме отпадане на текстове на чл.3(2), чл.5(2). 

ПРЕДЛАГАМЕ 

 • Закриване на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия-52 
 • Закриване на ГД ЕФП с приемане на Отчет на ОПИК 2014-2020
 • Създаване на НОВА ГД ЕВРОФОНДОВЕ, която да е под ръководството на Министър Василев. Новата ГД Еврофондове да е събирателна от всички Дирекции в отделните министерства и по този начим да се пресече порочната практика на класиране  за финансиране на проекти след лична среща с министър или разпределение на публични средства "под масата.

Трето НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е МИНИСТЪР ЛОРЕР И МИНИСТЪР НИНОВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА(МИ) И ДА ПРЕДЛОЖАТ КОРЕКЦИЯ/АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, ТЪЙ КАКТО СЛЕДВА:

 • МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА(МИ) ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАЕДНО ОТ МИНИСТЪР ЛОРЕР - МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА И ОТ МИНИСТЪР НИНОВА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА;
 • В СТРУКТУРАТА НА МИ ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ-МИИ И МИР;
 • ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ДА БЪДЕ ЗАКРИТА С ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА НА ОПИК 2014-2020;
 • ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН ПРАГ-ТАВАН НА БРУТНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЩАТНИ СЛУЖИТЕЛИ, ВЛЮЧИТЕЛНО МИНИСТРИ И ЗАМ. МИНИСТРИ В СРУКТУРАТА НА МИ В РАЗМЕР НЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ ДВЕ МРЗ НА СТРАНАТА, ЗА СЪОТВЕТНАТА БЮДЖЕТНА ГОДИНА
 • ДА СЕ РАЗКРИЯТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ЗА ЗАМЕСНИК МИНИСТРИ
 • ДА СЕ ДЕЛЕГИРА ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА ФОНД „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В МИ“, КОИТО ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ С КОЛЕКТИВНО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЪР ЛОРЕР И МИНИСТЪР НИНОВА
 • ДА СЕ ЗАБРАНИ ПРАКТИКА ПО СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИ СЪС СРЕДСТВА НА СТРУКТУРНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ
 • МИ ДА БЪДЕ ОСТАВЕНО НА САМОИЗДЪЖКА ОТ ДЕЙНОСТТА ЕДИНСТВЕНО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА РЕДУЦИРАНИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОД НЕГОВО УПРАВЛЕНИЕ.

31 януари 2022 г. 17:24:18 ч.
d.dimitrov

Анализ на КПКОНПИ на проекта на Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на свое заседание от 31.01.2022 г. прие с Решение № 07 – ДППК/31.01.2022 г. извършен анализ на проекта на Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа, с който са установени индикации, предпоставящи възможности за следните корупционни рискове:

1.  Несъразмерно разпределение на функции и отговорности;

2.  Необосновано увеличение и разпределение на щатната численост, както и липса на административен капацитет, създаващи възможност за неефективно разходване на публичен ресурс (изразходване на повече от необходимите средства за постигане на очаквания резултат);

3.  Неефективно управление на процеса, свързан с правонарушенията при администриране на средства от европейски фондове, инструменти и програми;

4. Неосигуряване на достатъчна публичност на проекта на Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа.

 

Цялото Решение на КПКОНПИ е достъпно на интернет страницата на Комисията на следния адрес: https://www.caciaf.bg/web/files/richeditor/documents/reshenieMIR.pdf

 

Същото следва да се счита и като становище, предоставено по реда на  чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.