Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

Причините, които налагат приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от  2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения са:

С Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (Наредба № 3) се реализира законовото правомощие на министъра на здравеопазването да определи съответните критерии и ред за субсидиране на лечебните заведения в посочените от закона случаи, както и съответните медицински дейности, които по силата на чл. 82, ал. 1, т. 6а, 6в, 8 и 9 от Закона за здравето се предоставят на българските граждани извън задължителното здравно осигуряване, и за които Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на лечебните заведения.

            Съгласно чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, стойността на субсидиите за лечебните заведения е в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за тези дейности за съответната календарна година. Бюджетът на ведомството за субсидираните дейности обуславя и размера на субсидията за всяка отделна дейност, определен с наредбата. При определянето на субсидиите се отчитат актуалните нива на средния разход за съответните дейности, съобразно рамката на бюджета на министерството.

            В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. са планирани средства за субсидиране на дейностите по наредбата, както през 2021 г., а също и  допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. за дейността по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение и за оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.

За целите на преразпределението на допълнително предоставените финансови средства по бюджета на министерството за субсидирани дейности е анализирана информацията от лечебните заведения за осъществените дейности през 2020 г. и към деветмесечието на 2021 г., както и постъпвали в Министерството на здравеопазването  предложения относно стойността на субсидиране по отделните дейности  Извършен е отново преглед и на Икономическия анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в България в периода 2010 – 2017 г. (изд. 2018 г.), Икономическия анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение за периода 2010 – 2016 г. (изд. 2017 г.) и данните от формата за разделно отчитане на разходите, която лечебните заведения предоставят ежегодно в Националния център за обществено здраве и анализи.

Установена е трайна тенденция на увеличение на разходите, в т.ч. разходите за електроенергия, разходите за персонал, разходите за лекарствени продукти, както и оперативните разходи. Това от своя страна води до нарастване на стойността на един преминал болен, средния разход на едно легло и средния разход на леглоден.

На тази база са определени нивата на увеличение на субсидирането за дейностите, за които установените тенденции са най-силно изразени. Целта е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа, с оглед интензивността на работа в тези структури, както и спецификата и отговорностите при осъществяване на организацията за поддържане на този режим на работа.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2022 г. 13:26:09 ч.
bolnicaisperihisperihbolnica

Общински лечебни заведения

  1. Защо в проекта за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, не е уреден статута и критериите за субсидиране на общински лечебни заведения, които нямат разкрити клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести, но на основание заповед на Министъра на здравеопазването имат разкрити легла за лечение на пациенти с COVID-19 и реално осъществяват лечение на пациенти с COVID-19?
  2.  Защо общинските лечебни заведения осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 са пренебрегнати и останали извън обхвата на дейностите, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения?